OECD obniżyła prognozę wzrostu PKB w '13 do 0,9 proc., zaleca dalsze cięcia stóp

29-05-2013 11:01
29.05. Warszawa (PAP) - Wzrost PKB w Polsce przyspieszy z 0,9 proc. w 2013 r. do 2,2 proc. w 2014 r. - wynika z majowych prognoz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poprzednio OECD prognozowała, że w tym roku wzrost PKB wyniesie 1,6 proc. OECD rekomenduje dalsze obniżki stóp procentowych.

"Prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu PKB z 2 proc. w 2012 r. do ok. 1 proc. w 2013 r., co utrzyma presję popytową na niskim poziomie. Wynika to głównie ze słabości otoczenia i trwającej konsolidacji fiskalnej. Ten drugi czynnik obejmuje niższe inwestycje publiczne, w części dlatego, że fundusze unijne nie rosną już szybciej od gospodarki. Słabe perspektywy rynku pracy i powiązany z tym wzrost stopy oszczędności osłabią spożycie prywatne" - napisano w raporcie.

"Po dołku w pierwszej części 2013 r. prognozowane jest powolne ożywienie, a realny wzrost PKB wróci do ok. 3 proc. dopiero pod koniec horyzontu prognozy" - dodano.

"Stopa bezrobocia w ciągu 2014 r. może wzrosnąć powyżej 11 proc., utrzymując realny wzrost płac poniżej trendu wzrostu produktywności" - napisano.

W piątek GUS podał, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w I kwartale 2013 r. 11,3 proc. wobec 10,1 proc. w IV kwartale 2012 r.

NBP POWINIEN DALEJ CIĄĆ STOPY, OECD ZAKŁADA DALSZE OBNIŻKI O 50 PB

Zdaniem OECD dalsze łagodzenie polityki pieniężnej mogłoby "wygładzić" przebieg cyklu koniunkturalnego.

"Inflacja obniżyła się poniżej pasma odchyleń od celu 1,5-3,5 proc. i powinna w horyzoncie projekcji pozostać nisko, pomimo prognozowanego ożywienia aktywności gospodarczej. Bank centralny powinien zatem w krótkim okresie kontynuować obniżanie stóp procentowych" - napisano w raporcie.

"W projekcji założono kolejne obniżki o 50 pb, do poziomu 2,5 proc." - dodano.

DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W '13 OK. 3,5 PROC. PKB

OECD prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych, przy wyłączeniu OFE z sektora general government, będzie się obniżał do ok. 3,5 proc. PKB w 2013 r. i poniżej 3,0 proc. PKB w 2014 r.

"Powinno się pozwolić działać automatycznym stabilizatorom. Deficyt sektora finansów publicznych może się obniżyć z ok. 4 proc. PKB w 2012 r. do 3,5 proc. w 2013 r., a w 2014 r. spaść poniżej progu z Maastricht 3 proc. PKB" - napisano w raporcie.

"Prognoza zakłada umiarkowaną konsolidację fiskalną w 2014 r., mającą na celu uniknięcie przekroczenia progu 55 proc. długu publicznego w relacji do PKB, co uruchomiłoby ostrzejsze zacieśnienie polityki fiskalnej" - dodano.

OECD w prognozach bierze pod uwagę, że stawki VAT w 2014 r. nie wrócą do poprzednich poziomów.

PRZEWAŻAJĄ RYZYKA NEGATYWNE

OECD zaznacza, że w prognozie przeważają ryzyka niższego wzrostu.

"Dominują ryzyka negatywne. Spożycie prywatne może być słabsze od prognoz, jeśli gospodarstwa domowe, w obliczu niepewności na rynku pracy, zdecydują się na szybsze zwiększenie stopy oszczędności z obecnych niskich poziomów" - napisano w raporcie.

"Ponowne napięcia w strefie euro dotknęłyby Polskę poprzez kanał handlowy, sektor bankowy (z dominującą własnością zagraniczną) i wyższe oprocentowanie obligacji, gdyż nierezydenci posiadają około połowy wszystkich obligacji" - dodano.

"Rządowe plany deregulacji dostępu do zawodów mogą wesprzeć ożywienie, a przeprowadzenie dalszych reform może stymulować szybszy wzrost" - napisano.

Poniżej prognozy OECD.

<TAB> 2013 2014Wzrost PKB 0,9 2,2Spożycie prywatne 0,4 1,1Spożycie rządowe 0,4 0,8Inwestycje -1,2 4Końcowy popyt krajowy 0,1 1,6Zapasy 1) 0 0Popyt krajowy 0,1 1,6Eksport 2,4 3,6Import -0,1 2,3Eksport netto 1) 1,2 0,7Luka popytowa 2) -1,3 -2

Deflator PKB 0,5 1CPI 0,7 1Deflator spożycia prywatnego 0,8 1Stopa bezrobocia 10,8 11,3Deficyt sektora finansów publicznych 3) 4) -3,4 -2,7Dług publiczny brutto 3) 64,7 65,7Dług publiczny wg definicji Maastricht 3) 57,7 58,7Saldo C/A 3) -3,1 -2,6</TAB>1) kontrybucja do dynamiki PKB2) odchylenie rzeczywistego PKB od potencjalnego PKB (w proc. potencjalnego PKB)3) w proc. PKB4) klasyfikując OFE poza sektorem "general government"

Poniżej prognozy dynamiki PKB dla wybranych krajów oraz dla strefy euro (w proc.).

<TAB> 2013 2014Czechy -1 1,3Węgry 0,5 1,3Słowacja 0,8 2Turcja 3,1 4,6Niemcy 0,4 1,9Strefa Euro -0,6 1,1</TAB>(PAP)

fdu/ osz/