Możliwe pogorszenie sytuacji w budownictwie - ISR, PARP

22-04-2013 12:26
22.04. Warszawa (PAP) - Możliwe jest pogorszenie się sytuacji w budownictwie - wynika z raportu "Instrument Szybkiego Reagowania", przygotowanego przez grupę naukowców z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z PARP.

"Dla budownictwa ogółem zegar cyklu koniunkturalnego wskazuje na przejście w fazę recesji. Dział robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków charakteryzuje się gorszą sytuacją w porównaniu z poprzednim raportem. Gorzej też jest w dziale budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Rozkłady predyktywne zbudowane dla rozważanych zmiennych wskazują na możliwe pogorszenie się sytuacji w budownictwie w ciągu całego horyzontu prognozy. Prognoza sytuacji w tym dziale gospodarki jest jednak obarczona dużą niepewnością" - napisano w raporcie.

"Pomimo potwierdzania diagnozy o pozostawaniu w bieżącym okresie wielu działów gospodarki w fazie spowolnienia, prognozy wskazują jednak na ich rozwój i ekspansję w bieżącym roku. Wyraźny wzrost produkcji w badanym horyzoncie charakteryzować może następujące działy: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, elektryczność, gaz, para wodna i gorąca woda, budownictwo, dobra zaopatrzeniowe, dobra związane z energią (poza sekcją D oraz E), dobra inwestycyjne, dobra konsumpcyjne trwałe, produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, produkcja metali, produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych oraz optycznych, pozostała produkcja wyrobów" - dodano.

"W przypadku handlu, fazę recesji również można zauważyć w większości działów sprzedaży detalicznej. Wyraźny wzrost tempa zmian sprzedaży prognozuje się tu jednak także w przypadku większości działów. Wyraźny spadek tempa zmian sprzedaży w ciągu bieżącego roku będzie dotyczył jedynie pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach. Z kolei stabilizacji tempa zmian sprzedaży oczekiwać można w przypadku sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" - głosi raport.(PAP)

jba/ asa/