MF obserwuje wzrost zbieżności cykli między Polską a strefą euro - Monitor

22-04-2013 08:20
22.04. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów obserwuje wzrost zbieżności cykli koniunkturalnych między Polską a strefą euro - wynika z analizy opublikowanej w monitorze konwergencji realnej.

"Analiza podobieństwa cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro (przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne) wskazuje na wzrost ich zbieżności w okresie III kw. 2011 - IV kw. 2012 r. Trend ten jest obserwowany nieprzerwanie od II kw. 2006 r. Analogiczny wniosek można sformułować dla pozostałych gospodarek naszego regionu, w których w analizowanym okresie stopień korelacji cykli koniunkturalnych ustabilizował się na wysokim poziomie. Na wzrost synchronizacji cykli pozytywny wpływ miała konwergencja w zakresie komponentów cyklicznych: przemysłu, usług rynkowych, inwestycji, eksportu i konsumpcji prywatnej" - napisano.

Wzrost poziomu skorelowania komponentów cyklicznych (...) jest w dużej mierze pochodną kryzysu gospodarczo-finansowego. Pomimo skrajnie różnego zachowania obu obszarów w wartościach bezwzględnych, można zaobserwować dużą zbieżność zachowań w zakresie odchyleń od wartości potencjalnych. W Polsce w III kw. 2012 r. największą zbieżność w stosunku do strefy euro odnotowanow przypadku eksportu" - dodano. (PAP)

map/ asa/