Koszty obsługi długu w '14 wyniosą 36.169,9 mln zł vs wcześniejszych 36.099,9 mln zł - projekt budżetu '14

27-09-2013 17:26
27.09. Warszawa (PAP) - Koszty obsługi długu w 2014 roku wyniosą 36.169,9 mln zł wobec planowanych przed konsultacjami 36.099,9 mln zł - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

Zmianie uległa kwota obsługi SPW na rynku krajowym. Wcześniej zapisano ją na poziomie 24.299,9 mln zł. Obecnie wynosi ona 24.369,9 mln zł. Kwota wydatków na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2014 roku zaplanowanych w kwocie 11.800,0 mln zł nie zmieniła się wobec planowanej w projekcie budżetu przed konsultacjami.

"W ustawie budżetowej na 2014 r. na wydatki w grupie ekonomicznej - obsługa długu Skarbu Państwa zaplanowano łącznie kwotę 36.169,9 mln zł, tj. o 15,3 proc. mniejszą niż przewidywane wykonanie przedmiotowych wydatków w 2013 r." - napisano w dokumencie.

"Spadek wydatków w grupie jest wypadkową obniżenia o 24,7 proc. kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, nie zaplanowania na 2014 r. rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa oraz wzrostu o 14,2 proc. kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych" - dodano.

"Przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, w szczególności umorzenie obligacji przeniesionych do ZUS w związku z przejęciem części ubezpieczonych ze składką z OFE" - napisano.

Obsługa długu publicznego:

<TAB> 2013 po noweli 2014Obsługa długu Skarbu Państwa 42.704.802 36.169.900Obsługa zadłużenia zagranicznego 10.330.141 11 .800.000Obsługa SPW na rynku krajowym 32.371.602 24.369.900Rozliczenia poręczeń i gwarancji SP 3.059 0

</TAB>jba/ jtt/