Komunikat po październikowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

02-10-2013 16:09
02.10. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 1-2 października 2013 roku.

<PRE>Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

§ stopa referencyjna 2,50 proc. w skali rocznej;§ stopa lombardowa 4,00 proc. w skali rocznej;§ stopa depozytowa 1,00 proc. w skali rocznej;§ stopa redyskonta weksli 2,75 proc. w skali rocznej.

</PRE>

W III kw., pomimo pewnej poprawy, koniunktura w gospodarce światowej pozostała umiarkowana. Poprawa wskaźników aktywności gospodarczej była widoczna w największych gospodarkach rozwiniętych, w tym w Stanach Zjednoczonych i strefie euro. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności kształtowała się wciąż na niskim - jak na te kraje - poziomie. Umiarkowany wzrost aktywności gospodarczej na świecie sprzyjał utrzymaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.

Na rynkach finansowych nastąpiła pewna poprawa nastrojów, do czego częściowoprzyczyniło się odsunięcie w czasie rozpoczęcia ograniczania łagodzenia ilościowego przez Rezerwę Federalną. Wzrosły ceny niektórych aktywów finansowych i umocniły się kursy walut rynków wschodzących, w tym kurs złotego.

W Polsce, dane dotyczące produkcji przemysłowej, produkcji budowlanomontażowej oraz sprzedaży detalicznej w sierpniu wskazują na utrzymywanie sięrelatywnie niskiego, choć wyższego niż w poprzednim kwartale, wzrostu gospodarczego. Jednocześnie poprawiające się wskaźniki koniunktury sygnalizują możliwość kontynuacji stopniowego ożywienia aktywności w kolejnych kwartałach. W sierpniu br. obserwowano dalsze wyhamowanie spadku zatrudnienia w przedsiębiorstwach (w ujęciu rocznym) oraz nieznaczne obniżenie stopy bezrobocia (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). Bezrobocie kształtuje się jednak nadal na podwyższonym poziomie, co sprzyja utrzymaniu niskiej dynamiki wynagrodzeń.

Przyrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego pozostaje ograniczony. W sierpniuroczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych kształtowała się wciąż na niskim poziomie. Widoczne jest jednak pewne ożywienie w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

Inflacja CPI w sierpniu utrzymała się na poziomie 1,1 proc. rdr, pozostając wyraźnieponiżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Towarzyszyło temu nieznaczne obniżenie większości miar inflacji bazowej, natomiast inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii nie zmieniła się. Jednocześnie nadal obniżały się ceny produkcji sprzedanej przemysłu. Kształtowanie się wskaźników inflacji potwierdza utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce. Towarzyszy temu niski poziom oczekiwań inflacyjnych, mimo ich pewnego wzrostu we wrześniu.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacjastopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Biorąc pod uwagę niską presję inflacyjną i umiarkowaną skalę oczekiwanego ożywieniaRada ocenia, że stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca br., co będzie wspierać powrót inflacji do celu w średnim okresie. (PAP)

bg/