Komunikat po lutowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

06-02-2013 16:01
06.02. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 5-6 lutego 2013 roku.

emb 16:01!!

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

<PRE>- stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;- stopa lombardowa 5,25 proc. w skali rocznej;- stopa depozytowa 2,25 proc. w skali rocznej;- stopa redyskonta weksli 4,00 proc. w skali rocznej.</PRE>

Napływające dane wskazują, że aktywność w gospodarce światowej nadal kształtuje się na niskim poziomie. W IV kw. 2012 r. w Stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy obniżył się, podczas gdy w strefie euro najprawdopodobniej utrzymała się recesja. Jednocześnie w ostatnim okresie część wskaźników koniunktury dotyczących krajów rozwiniętych nieznacznie się poprawiła. Również w części największych gospodarek wschodzących widoczne są oznaki pewnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Niska aktywność gospodarcza na świecie sprzyja obniżaniu się inflacji w wielu krajach.

W Polsce napływające dane, w tym dane o PKB w 2012 r. wskazują, że w IV kw. - zgodnie z oczekiwaniami - nastąpiło dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego. Obniżeniu popytu konsumpcyjnego towarzyszyło ograniczenie spadku inwestycji. Wzrost gospodarczy nadal był wspierany przez dodatni - choć mniejszy niż w poprzednim kwartale - wkład eksportu netto.

Osłabienie koniunktury potwierdzają także dane z rynku pracy. W grudniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw po raz kolejny obniżyło się, a wzrost wynagrodzeń pozostał niski. Równocześnie ponownie wzrosła stopa bezrobocia. W ostatnich miesiącach nadal osłabiała się też dynamika akcji kredytowej, zarówno wobec gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

W grudniu inflacja CPI obniżyła się i wyniosła 2,4 proc. r/r, kształtując się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP (2,5 proc.). Jednocześnie nadal obniżały się miary inflacji bazowej oraz dynamika cen produkcji, co potwierdza dalsze osłabianie się presji popytowej i kosztowej w gospodarce. Obniżeniu inflacji towarzyszył spadek oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych.

W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury w Polsce, które prowadzi do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej. Równocześnie Rada ocenia, że dynamika PKB w najbliższych kwartałach pozostanie umiarkowana, przez co utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Biorąc to pod uwagę, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Obniżenie stóp procentowych oddziałuje w kierunku zwiększenia aktywności gospodarczej i ogranicza ryzyko trwałego spadku inflacji poniżej celu w średnim okresie. Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą zależały od oceny napływających informacji dotyczących koniunktury gospodarczej i presji inflacyjnej, w tym od wyników marcowej projekcji makroekonomicznej NBP. (PAP)

nik/ dan/