Komunikat po czerwcowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

05-06-2013 16:06
05.06. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 4-5 czerwca 2013 roku.

<PRE>Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:- stopa referencyjna 2,75 proc. w skali rocznej;- stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;- stopa depozytowa 1,25 proc. w skali rocznej;- stopa redyskonta weksli 3,00 proc. w skali rocznej.

</PRE>

Aktywność gospodarcza na świecie w I kw. 2013 r. pozostała niska. Jednocześnie widoczne było silne zróżnicowanie stanu koniunktury w poszczególnych gospodarkach. Przyspieszeniu wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych towarzyszyło utrzymanie się recesji w strefie euro i pewne osłabienie wzrostu w części największych krajów rozwijających się, w tym w Chinach. W Niemczech dynamik a PKB była dodatnia, natomiast w pozo stałych dużych gospodarkach strefy euro PKB nadal się obniża ł. Najnowsze dane dotyczące koniunktury w strefie euro, mimo pojawienia się sygnałów pewnej poprawy, wskazują na utrzymywanie się niekorzystnych tendencji w tej gospodarce na początku II kw.

Niska dynamika aktywności gospodarczej na świecie, a także wcześniejszy spadek cen surowców sprzyja ją dalszemu obniżaniu się inflacji w wielu krajach.

W Polsce, wstępne dane o PKB w I kw. 2013 r. wskazują na nieco silniejsze niż oczekiwano spowolnieni e wzrostu gospodarcze go. Obniżenie dynamiki PKB w I kw. wynikało ze zmniejszenia dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB, przy jednocześnie nadal obniżającym się popycie krajowym. Do spadku popytu krajowego - w warunkach utrzymującej się stagnacji konsumpcji - nadal przyczyniał się spadek inwestycji, choć był on mniejszy niż w poprzednim kwartale. Dane za kwiecień o produkcji przemysłowej, budowlano - montażowej oraz o sprzedaży detalicznej, a także większość wskaźników koniunktury, wskazują na utrzymani e się niskiego wzrostu gospodarczego także na początku II kw.

Kontynuacja spowolnieni a popytu w gospodarce krajowej w I kw. br. przyczynił a się do dalszego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, w tym spad ku liczby pracujących i wzrost u bezrobocia. Również dane z sektora przedsiębiorstw za kwiecień wskazują na kontynuację spadku zatrudnienia, czemu towarzyszy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). Sytuacja na rynku pracy przyczynia się do utrzymani a niskiej dynamiki wynagrodzeń.

W kwietniu przyrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego pozostał ograniczony. Zarówno dynamika kredytów dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw utrzymały się na niskim poziomie.

Inflacja CPI w kwietniu br. ponownie się obniżyła i wyniosła 0,8 proc. rdr, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Do obniżenia inflacji przyczynił się głównie spadek dynamiki cen energii, w tym paliw. Jednocześnie niski poziom inflacji bazowej, a także pogłębienie się spadku cen produkcji, potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce. Towarzyszy temu dalsze obniżenie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych.

W ocenie Rady, napływające dane wskazują na niższy niż oczekiwano wzrost gospodarczy w Polsce oraz silniejszy od przewidywanego w marcowej projekcji spadek inflacji. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca skali i momentu oczekiwanego ożywienia gospodarczego w strefie euro, która może negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce. Biorąc to pod uwagę Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP.

Rada uznaje, że rozpoczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procentowych sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie. (PAP)

nik/ fdu/ asa/