Kolejne kwartały '13 przyniosą wyraźniejsze symptomy ożywienia gospodarczego - ISR, PARP

22-04-2013 12:03
22.04. Warszawa (PAP) - W kolejnych kwartałach tego roku powinny pojawić się wyraźniejsze symptomy ożywienia gospodarczego - wynika z raportu "Instrument Szybkiego Reagowania", przygotowanego przez grupę naukowców z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z PARP.

"(...) Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, iż dane za pierwszy kwartał 2013 okażą się nieznacznie lepsze od danych za czwarty kwartał 2012 r. W kolejnych kwartałach 2013 r. powinny występować wyraźniejsze symptomy ożywienia gospodarczego - zaznaczone początkowo silniej w sferze produkcji, z opóźnieniem zaś w sferze popytu krajowego, przy czym przez cały czas wyraźną, pozytywną rolę powinien odgrywać popyt zagraniczny. Przy interpretacji tych prognoz należy oczywiście brać pod uwagę ich niepewność (...)" - napisano w raporcie.

"O ile skala rzeczywistego ożywienia może być mniejsza niż wskazują na to przedstawione tu prognozy punktowe (dotyczy to zwłaszcza prognoz na dwa pierwsze kwartały 2014 r.), to obecnie nic nie wskazuje na realność zagrożenia zasadniczym i trwałym pogłębieniem spowolnienia gospodarczego" - dodano.

"Czynnikiem ryzyka, który może uprawdopodobniać mniejsze tempo wzrostu niż wskazywane przez prezentowane prognozy punktowe jest możliwość, iż wzrost gospodarczy widoczny w ostatnich latach wywołany był w znacznej części oddziaływaniami o charakterze jednorazowym. Jeśli stosowany model mylnie przypisuje ten wzrost wahaniom cyklicznym o trwałym charakterze, może to skutkować przeszacowaniem prognoz wzrostu w przyszłości (kiedy to wzmiankowane, jednorazowe czynniki przestaną działać). Jak dotąd jednak obserwacje nie dają podstaw wspierających taką interpretację" - napisano w raporcie.

Autorzy badania zaznaczają, że istotne znaczenie będzie miał w tym zakresie charakter danych za drugi i trzeci kwartał 2013 r., ponieważ przedstawiane prognozy przewidują wystąpienie w tym okresie wyraźnych oznak ożywienia gospodarczego.

"Innym zagrożeniem mogą być silne, nieprzewidziane oddziaływania zewnętrzne związane np. z kryzysem politycznym lub gospodarczym Unii Europejskiej i strefy euro" - napisano.

<PRE>

Wartość oczekiwana i odchylenie standardowe rozkładów predyktywnych dla rocznej dynamiki omawianych kwartalnych wskaźników makroekonomicznych.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 '13 '13 '13 '13 '14 '14

PKB 1,25% 1,82% 2,45% 3,16% 3,88% 4,57% 0,9 1,3 1,6 1,9 2,0 2,0

Wartość 1,02% 4,69% 5,02% 6,89% 8,71% 7,68%dodana 2,5 3,2 3,6 4,0 4,1 4,2bruttow przem.

Popyt -0,40% 0,33% 1,45% 2,80% 4,17% 5,32%krajowy 1,4 2,3 2,8 3,2 3,5 3,6

Eksport 6,61% 9,00% 14,57% 20,45% 20,56% 17,93% 5,6 7,6 8,2 8,5 8,1 7,6

</PRE>(PAP)

jba/ asa/