Inflacja CPI w całym horyzoncie projekcji NBP poniżej celu 2,5 proc.

08-07-2013 09:02
08.07. Warszawa (PAP) - Inflacja CPI w 2013 roku obniży się istotnie w stosunku do 2012 roku, a następnie będzie stopniowo rosnąć, pozostając jednak w całym horyzoncie projekcji poniżej celu NBP - wynika z najnowszej projekcji NBP. Do I kwartału 2015 roku inflacja CPI będzie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu wynoszącej 1,5 proc.

"Spadek inflacji w krótkim horyzoncie projekcji jest wypadkową czynników o charakterze regulacyjnym (obniżka cen gazu, bliski zera wzrost cen energii elektrycznej) oraz osłabienia krajowego wzrostu gospodarczego, które - zmniejszając presję popytową - obniży tempo wzrostu płac i w konsekwencji przyczyni się do obniżenia się tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy" - napisano w projekcji.

"W średnim i dłuższym horyzoncie projekcji inflacja wzrośnie, pozostając jednak na relatywnie niskim poziomie. Do utrzymania umiarkowanej presji inflacyjnej przyczyni się niski wzrost gospodarczy w kraju, w efekcie którego PKB będzie kształtował się poniżej poziomu potencjalnego, a drugim istotnym czynnikiem będzie stabilność cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych, co będzie konsekwencją sytuacji w gospodarce światowej, a w szczególności niskiego tempa wzrost globalnego popytu" - dodano.

Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2013 r. do IV kw. 2015 r. Punktem startowym projekcji jest I kw. 2013 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 13 czerwca 2013 r. (tj. nie uwzględnia decyzji RPP o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc. z dnia 3 lipca br.).(PAP)

jba/ asa/