Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w IV w ujęciu kdk i rdr bez zmian

06-05-2013 10:54
06.05. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w kwietniu w ujęciu zarówno kwartalnym jak i rocznym utrzymał notowania z marca odpowiednio na poziomie 24 pkt. i 33 pkt., natomiast w notowaniu półrocznym stracił 1 pkt malejąc do 27 pkt. - podała PKPP Lewiatan w komunikacie.

"Wydaje się, że oba indeksy osiągnęły już swoje minimum, a ciągle malejący trend indeksu półrocznego przy utrzymaniu niskiego poziomu indeksu kwartalnego z I kwartału oznacza, że nie ma wielkich nadziei na poprawę koniunktury w drugim kwartale. Kolejne kwartały do końca roku też nie powinny przynieść istotnej poprawy, bo indeks roczny jest ciągle w dołku i nie wykazuje tendencji na odbicie w górę" - napisano w komentarzu do badania.

"Dane z gospodarki nie wskazują na istotne odwrócenie stagnacji głównego czynnika wzrostu, jakim jest popyt wewnętrzny; przy wysokim bezrobociu i malejącym zatrudnieniu nawet spadek inflacji z niewielkim wzrostem płac nominalnych nie zahamował realnego kurczenia się funduszu płac. Malejący wzrost gospodarczy i niska inflacja wpłynęły na obniżenie dochodów budżetowych i gwałtowny wzrost deficytu, co dodatkowo destabilizuje sytuację makroekonomiczną" - napisano.

Autorzy badania dodali, że jedynym czynnikiem podtrzymującym dynamikę gospodarki pozostaje dodatni eksport netto, lecz pogarszająca się koniunktura na świecie nie nastraja optymizmem w tym zakresie.

INDEKSY SZCZEGÓŁOWE

Indeks popytu globalnego

"Indeks popytu (ocenia konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne) kwartalny lekko drgnął w górę z 6 do 8 pkt., ale indeks półroczny utrzymał się na poziomie 7 pkt., a indeks roczny stracił dwa punkty malejąc do poziomu 12 pkt. Indeksy popytu są nadal poniżej minimum spowolnienia sprzed trzech lat, co potwierdza, że główną przyczyną obecnego załamania tempa wzrostu gospodarczego jest popyt krajowy, a szczególnie konsumpcja" - napisano.

Indeks finansów

"Indeksy finansów (oceniają rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej) wykazują wysoką stabilność i w zasadzie nie uległy zmianie od zeszłego miesiąca, oraz pozostają nadal poniżej połowy skali: indeks kwartalny na poziomie 43 pkt, a indeks roczny na poziomie 47 pkt. Wprawdzie wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw za cały ubiegły rok miały tendencję spadkową, ale płynność i rentowność przedsiębiorstw chociaż malejące nie wskazują jeszcze na załamanie ich finansów, a wyniki sektora bankowego okazały się lepsze od oczekiwań" - napisano.

Indeks makroekonomiczny

"Indeks makroekonomiczny (obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia, oraz stopień konkurencyjności gospodarki) kwartalny obniżył się w porównaniu do poprzedniego miesiąca z I kwartału o dwa punkty do 40 pkt., chociaż indeks roczny uległ niewielkiej poprawie do 43 pkt. Spadek indeksu kwartalnego jest reakcją na gwałtowny wzrost wykonania deficytu budżetowego na skutek spadku dochodów podatkowych i wzrostu wydatków socjalnych przy pogarszającej się koniunkturze" - napisano.

"Wobec wysokiego bezrobocia i spadku zatrudnienia można się spodziewać dalszego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej, co wymusi pewne poluzowanie obecnego zacieśnienia fiskalnego, które dusząc popyt negatywnie wpływa na wzrost PKB, a zatem na dochody budżetu, generując jednocześnie większy deficyt i bezrobocie" - dodano.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie. (PAP)

nik/ asa/