Deficyt w budżecie po marcu kwietniu 31.746,4 mln zł - MF (tabela)

15-05-2013 15:30
15.05. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po kwietniu 2013 roku wyniósł 31.746,4 mln zł, co daje 89,3 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 118.608,9 mln zł, czyli 35,4 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 86.862,5 mln zł, czyli 29,0 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

<PRE> plan wykonanie wykonanie na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 86.862,5 29,0podatkowe 266.982,7 78.651,3 29,5podatki pośrednie 192.208,2 55.181,3 28,7 w tym podatek akcyzowy 64.543,7 18.015,1 27,9CIT 29.638,5 9.453,6* 31,9PIT 42.936,0 13.278,6* 30,9

dochody niepodatkowe 30.806,7 8.155,0 26,5 w tym cło 2.001,0 638,4 31,9środki z UE 1.595,9 56,2 3,5 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 187,9 44,5 23,7 fundusze strukturalne i inne 1.408,0 11,7 0,8

WYDATKI 334.950,8 118.608,9 35,4obsługa długu krajowego 32.126,2 12.321,1 38,4obsługa długu zagranicznego 11.385,7 6.297,0 55,3rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17.775,3 8.421,7 47,4dotacja dla funduszuemerytalno-rent. 15.875,2 5.154,4 32,5dotacje dla FUS 37.113,9 13.681,3 36,9subwencja dlasamorządów 51.259,5 21.909,2** 42,7

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -31.746,4 89,3

Środki na finans.budżetu środków UE 6.154,5 -3.035,2 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU*** 29.411,0 34.781,6 118,3

krajowe 12.546,9 26.612,3 212,1

bony - 2.463,7 -obligacje 25.478,6 27.241,3 106,9środki z '12 7.000,0 11.416,6 163,1pożyczki udzielone -4.792,6 -5.126,0 107,0zarządzaniepłynnością sektora - 1.648,3 -pozostałe przychodyi rozchody - 0,0 -przychody z prywat. 5.000,6 1.869,0 37,4rozdysponowanieprzychodów z prywat. -15.090,4 -4.503,9 29,8w tym OFE -11.314,7 -3.359,8 29,7Prefinansowaniez UE -49,3 163,8 -lokata - 11.201,7 -środki na centralnymrachunku bieżącym 5.000,0 -2.641,2 -budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 8.169,3 48,4

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za kwiecień - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości 2 650 mln zł.

** część oświatowa subwencji ogólnej za maj wynosi - 3.027,0 mln zł.

*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.</PRE>

(PAP)

fdu/ asa/