Deficyt sektora finansów publ. spadnie z 4,0 proc. PKB w '13 do 3,3 proc. w '14 - MFW

23-07-2013 16:02
23.07. Warszawa (PAP) - Deficyt polskiego sektora finansów publicznych obniży się z 4,0 proc. PKB w 2013 r. do 3,3 proc. w 2014 r. - przewiduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Tym samym MFW podtrzymał swoje prognozy z maja. MFW zwraca uwagę, że reformy OFE mogą ograniczyć płynność na rynku długu i giełdzie.

"Pomimo ograniczonego pola manewru, jest przestrzeń by polityka fiskalna zrównoważyła konsolidację strukturalną ze wsparciem gospodarki przez pozwolenie na działanie stabilizatorów automatycznych w 2013 r." - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie.

"Wraz z ożywianiem się gospodarki dalsza konsolidacja fiskalna będzie potrzebna by wprowadzić relację długu publicznego do PKB na obniżającą się ścieżkę i by odbudować bufory fiskalne" - dodano.

"W scenariuszu bazowym, zakładającym brak dalszych działań w 2013 r., personel szacuje, że polityka fiskalna byłaby zasadniczo neutralna: działania na 0,5 pkt. proc. byłyby zrównoważone przez działanie stabilizatorów automatycznych, skutkując deficytem 4 proc. PKB i wzrostem długu publicznego (wg ESA95) do ok. 57 proc. PKB" - napisano.

Zejścia z deficytem poniżej progu 3,0 proc. PKB MFW spodziewa się w 2015 r.

Autorzy raportu informują, że władze MFW zgadzają się, że przestrzeń fiskalna jest "bardzo ograniczona" i należy uniknąć sytuacji, w której polityka fiskalna szkodziłaby wzrostowi.

Jak wynika z raportu, powstał on przed ogłoszeniem decyzji o nowelizacji tegorocznego budżetu, w wyniku której deficyt budżetowy wzrośnie o 16 mld zł z 35,6 mld zł zaplanowanych na 2013 r., a oszczędności w resortach wyniosą ok. 8,5-8,6 mld zł.

MFW wskazuje, że w dłuższym horyzoncie potrzebne będą dalsze działania konsolidacyjne na skalę ok. 1 proc. PKB.

"Dyrektorzy zasadniczo się zgadzają, że średnioterminowy cel fiskalny osiągnięcia 1-procentowego deficytu strukturalnego w 2016 r. pozostaje właściwy, jednak aby wprowadzić dług publiczny na obniżającą się ścieżkę potrzebne będą dalsze działania na ok. 1 proc. PKB" - napisano w raporcie.

ZMIANY W OFE MOGĄ OGRANICZYĆ PŁYNNOŚĆ NA FI I GIEŁDZIE

MFW uważa, że implikacje proponowanych zmian w OFE należy poddać dokładnej ocenie, a zmiany mogą ograniczyć dług i deficyt, ale także płynność na rynku akcji i obligacji.

"Każdy z trzech wariantów zapewne zmniejszy dług i deficyt, zwiększając jednocześnie przyszłe emerytalne zobowiązania rządu" - napisano w raporcie.

"Polski pierwszy filar jest system zdefiniowanej składki, zatem wpływ na stabilność fiskalną powinien być ograniczony. Jednak sektor publiczny będzie narażony na dodatkowe ryzyka fiskalne związane z należnościami emerytalnymi (w tym na ryzyko demograficzne)" - dodano.

"Z perspektywy rynków finansowych, mimo że władze chcą zabezpieczyć aktywa drugiego filaru zainwestowane w akcje, na płynność rynku kapitałowego i obligacji rządowych może wpłynąć ograniczona obecność funduszy emerytalnych" - napisano.

Pod koniec czerwca ministrowie pracy i finansów zarekomendowali przekazanie do konsultacji społecznych trzech propozycji zmian w systemie emerytalnym: likwidację obligacyjnej części OFE, dobrowolność udziału w OFE i dobrowolność udziału w OFE z dodatkową składką (tzw. "dobrowolność plus").

Poniżej prognozy dla sektora finansów publicznych (w proc. PKB).

<TAB>Finanse publiczne 2013 2014 2015 2016 2017 2018Dochody 37,8 37,6 37,9 38,2 37,9 38Wydatki 41,8 41 40,7 40,7 40,6 40,4Saldo -4 -3,3 -2,9 -2,5 -2,7 -2,4Pierwotny bilans strukturalny* -1 -0,6 -0,1 0,2 -0,2 -0,3Dług publ.** 57,1 57,2 57,7 57,7 56,7 55,6</TAB>* dostosowany o zmiany emerytalne** według ESA95

(PAP)

fdu/ jtt/