CPI w '13, '14 i '15 odpowiednio 1,5 proc., 2,2 proc. oraz 2,6 proc. - ankieta NBP

15-04-2013 13:36
15.04. Warszawa (PAP) - Mediana rozkładu zagregowanego prognoz inflacji na 2013, 2014 i 2015 rok wynosi odpowiednio 1,5 proc., 2,2 proc. oraz 2,6 proc. - wynika z najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP. Dynamika PKB w 2013 roku kształtuje się na poziomie 1,5 proc., w 2014 roku 2,5 proc., a w 2015 roku 3,2 proc.

"Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP przeprowadzonej w marcu 2013 r. wśród profesjonalnych prognostów pokazują, że silnemu obniżeniu w stosunku do poprzedniej rundy prognostycznej uległy prognozy inflacji CPI na lata 2013-2014. Chociaż indywidualne prognozy centralne dynamiki PKB na 2013 i 2014 r. pozostały bez większych zmian, należy odnotować zmniejszenie się niepewności ekspertów. Sugeruje to utrwalenie prognoz wzrostu PKB na niskim poziomie, z czym współbrzmią prognozy zmiennych dodatkowych wskazujących w szczególności na pogorszenie prognoz wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz pogorszenie prognoz sytuacji na krajowym rynku pracy" - napisano w komentarzu do ankiety.

W Ankiecie Makroekonomicznej NBP uczestniczą eksperci wytypowani przez instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracobiorców i pracodawców. Badanie było przeprowadzane w okresie od 17 marca do 3 kwietnia 2013 r. Uczestniczyło w nim 23 ekspertów.

INFLACJA

Z ankiety NBP wynika, że mediana rozkładu zagregowanego prognoz inflacji na 2013 i 2014 r. uległa wyraźnemu zmniejszeniu i wynosi obecnie, odpowiednio, ok. 1,5 proc. i 2,2 proc.

"W obu tych horyzontach zwiększył się stopień konsensusu (większa zbieżność centralnych prognoz indywidualnych przy obniżonej niepewności). Prognozy inflacji na 2015 r., w przypadku których mediana rozkładu zagregowanego wynosi 2,6 proc., cechuje większa niepewność" - napisano.

W komentarzu zaznaczono, że eksperci biorą pod uwagę możliwość odmiennego przebiegu procesów inflacyjnych niż wynikałoby to z ich prognoz centralnych.

"50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa wynoszą: 1,2 proc.-1,9 proc. dla 2013 r., 1,7 proc.-2,7 proc. dla 2014 r. i 2 proc.-3,2 proc. dla 2015 r." - napisano.

Prognozy zagregowane wskazują na duże prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w 2013 i 2014 r. poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc).

"Wynosi ono, odpowiednio: 0,90 i 0,65. Dla dalszych horyzontów, tj. roku 2015 i w odniesieniu do średniej inflacji w kolejnych 5 latach, prawdopodobieństwo to jest bliskie 0,5" - napisano.

"Należy przy tym podkreślić, że z wyjątkiem 2013 r., prawdopodobieństwo, że inflacja będzie się kształtowała w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP jest nadal około dwukrotnie wyższe niż prawdopodobieństwo wartości spoza tego przedziału" - dodano.

PKB

Według najnowszej ankiety NBP dynamika PKB w 2013 r. wyniesie ok. 1,5 proc (mediana rozkładu zagregowanego), przy czym z prawdopodobieństwem 50 proc tempo wzrostu PKB nie wyjdzie poza przedział 1,1 proc.-1,8 proc.

"W 2014 r. przewidywane jest przyspieszenie dynamiki PKB do ok. 2,5 proc., a w 2015 r. do ok. 3,2 proc., jednak 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa są dosyć szerokie (odpowiednio, 1,9 proc.-3,1 proc. i 2,3 proc.-3,9 proc.)" - napisano.

STOPA REFERENCYJNA NBP

Prognozy stopy referencyjnej NBP dla lat 2013-2014 stabilizują się na poziomie ok. 3,3 proc. (mediana rozkładu zagregowanego).

"Na 2015 r. przewidywany jest wzrost stopy referencyjnej do ok. 3,9 proc. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa wynoszą: 3,2 proc.-3,4 proc. dla 2013 r., 3,0 proc.-3,7 proc. dla 2014 r. i 3,3 proc.-4,4 proc. dla 2015 r." - napisano.

PROGNOZY ZMIENNYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Z ankiety NBP wynika, że eksperci uczestniczący w badaniu prognozują ujemną dynamikę wzrostu PKB w strefie euro w 2013 r. (-0,3 proc), a następnie jego wzrost do 1,0 proc. w 2014 r. i 1,4 proc. w 2015 r.

"Stopa bezrobocia w Polsce w latach 2013-2014 będzie wyższa, a dynamika wynagrodzeń niższa niż zakładano w poprzedniej rundzie prognostycznej. Nadal jednak w odniesieniu do obu zmiennych przewidywana jest ich stopniowa poprawa w horyzoncie prognozy, tj. spadek stopy bezrobocia z 14 proc. w 2013 r. do 13,2 proc. w 2015 r. i wzrost dynamiki wynagrodzeń z 2,8 proc. w 2013 r. do 4,2 proc. w 2015 r." - napisano.

Prognozy kursu walutowego wskazują, że w latach 2013-2014 złoty będzie nieco słabszy niż zakładano w poprzedniej rundzie prognostycznej.

"Przewidywana jest jednak jego stopniowa aprecjacja z poziomu ok. 4,14 PLN/EUR w 2013 r. do poziomu ok. 4,00 PLN/EUR w 2015 r." - napisano.(PAP)

jba/ asa/