ECB: niestandardowe narzędzia zamiast cięcia stóp

Opinie   •   03-04-2013 11:47
W obliczu pogłębiającej się recesji na kończącym się jutro posiedzeniu Rady Prezesów ECB prawdopodobnie dyskutowano nad obniżką stóp procentowych. Uważamy, jednak, że głównie z powodu utrzymującego się przekonania, że ożywienie jest „tuż za rogiem” stopy pozostaną bez zmian.
Stopy procentowe ECB i inflacja w strefie euro  <span>Źródło: BLOOMBERG<span>

Od ostatniego posiedzenia Rady Prezesów ECB dane makroekonomiczne ze strefy euro uległy pogorszeniu. Co więcej słabo wypadły dane z niemieckiej gospodarki (największej w strefie euro), która stanowiła koło zamachowe koniunktury w całym Eurolandzie. Spadki odnotowały m. in. dynamika produkcji przemysłowej, PMI dla przemysłu i usług oraz indeks Ifo. To powoduje, że Niemcy jako jeden z największych przeciwników cięcia stóp prawdopodobnie zmuszone zostaną do złagodzenia swojego stanowiska.

Niemniej jednak, podobnie jak rynek uważamy, że jutro ECB nie ogłosi obniżki kosztu pieniądza. Głównym tego powodem jest ciągłe przekonanie Rady Prezesów o tym, że średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego nie pogorszyły się znacznie od czasu ostatniego posiedzenia. W ubiegłym tygodniu potwierdził to członek zarządu ECB Yves Mersch, który stwierdził, że nie ma dowodów na pogorszenie się perspektyw gospodarki oraz, że ECB wciąż oczekuje nadejścia powolnego ale stabilnego ożywienia wraz z początkiem drugiej połowy bieżącego roku. Wydaje się jednak, że przyjęcie biernej postawy w sytuacji postępującej recesji może okazać się zgubne. Zwłaszcza, gdy w najbliższych miesiącach zamiast oznak ożywienia zaobserwujemy postępującą recesję.

Na rynku spekuluje się o tym, że zamiast obniżki stóp, ECB może wprowadzić nowe niestandardowe działania, w większym stopniu nakierowane na pobudzenie aktywności małych i średnich przedsiębiorstw. Mimo bardzo niskich stóp procentowych, kredyty dla małych i średnich firm są albo bardzo drogie albo w ogóle niedostępne, jak to określił Mario Draghi na konferencji prasowej sprzed miesiąca. Wzmocnienie mechanizmów transmisji pieniądza do realnej gospodarki jest więc obecnie jednym z priorytetów ECB. Pytanie jakiego rodzaju instrumenty mogą wprowadzić władze monetarne pozostaje jednak otwarte. Gotowość do uruchomienia OMT (skupu obligacji) oraz wprowadzenie dwóch długoterminowych LTRO nie przełożyło się na napływ środków do realnej gospodarki. Obecnie możliwe jest dalsze złagodzenie wymogów dla zabezpieczeń kredytów udzielanych przez banki centralne euro systemu, skup aktywów zabezpieczonych kredytami lub coś na kształt Funding for Lending Scheme wprowadzonego przez BoE (tanie pożyczki dla banków komercyjnych pod zastaw ich aktywów).

Informacja o obniżce stóp procentowych byłaby zaskoczeniem dla rynku i przełożyłaby się na osłabienie wspólnej waluty. Kurs EUR/USD prawdopodobnie przełamałby poziom 1,27. Brak obniżki jest zdyskontowany w kursie i w przypadku takiej decyzji kluczowe znacznie będą miały słowa Mario Draghiego na konferencji prasowej, w tym przede wszystkim na temat możliwych cięć w kolejnych miesiącach oraz dodatkowych mechanizmach stymulowania gospodarki. Z kolei wprowadzenie któregoś ze wspomnianych wyżej narzędzi nakierowanych na wsparcie realnej gospodarki prawdopodobnie skutkowałoby umocnieniem wspólnej waluty. Decyzja taka oznaczałaby bowiem, że strefa euro szybko powrócić może na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Siła aprecjacji euro zależałaby od skali wprowadzonych narzędzi.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawnePowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.