Przed EBC: spokojny początek Christine

Opinie   •   12-12-2019 10:34
Grudniowe posiedzenie EBC najprawdopodobniej nie przyniesie zmian w polityce i komunikacji. Będzie to pierwsza konferencja prasowa pod przewodnictwem nowej prezes Christine Lagarde. Oczekuje się, że Lagarde będzie popierać dotychczas prowadzoną politykę banku, ale zwróci też uwagę na potrzebę ekspansji fiskalnej. Nowym tematem będzie rozpoczęcie przeglądu skuteczności strategii banku. W przyszłości może mieć to istotne konsekwencje dla polityki i EUR, ale na razie nie powinien by to powód do zmienności.
Przed EBC: spokojny początek Christine

W opinii EBC sytuacja gospodarcza w strefie euro w drugim półroczu ustabilizowała się. Dane makro (szczególnie z przemysłu) nie wyglądają dobrze, ale jesienne załamanie zostało zatrzymane. Wciąż tli się nadzieja na postępy w negocjacjach handlowych USA-Chiny; oddalone zostało ryzyko bezumownego brexitu. Ogólnie nie doszło do zmian w warunkach, zatem prognozy wzrostu PKB i inflacji powinny pozostać bez większych zmian, a Rada Zarządzająca może sobie pozwolić na podtrzymanie trybu wait-and-see i analizować wpływ ogłoszonego we wrześniu pakietu stymulacyjnego.

Wrześniowa runda luzowania poróżniła członków Rady i niektórzy otwarcie krytykowali ujemne stopy procentowe i ich negatywne skutki uboczne dla akcji kredytowej. To zbudowało przekonanie, że dalsze obniżki są bardzo mało prawdopodobne, co odzwierciedla wycena rynku pieniężnego – tylko 3 pb cięcia do końca 2020 r. Z drugiej strony pełzające ożywienie i inflacja o 1 pkt proc. poniżej celu wykluczają prędki zwrot w jastrzębią stronę. Przynajmniej przez najbliższe pół roku temat zmiany stóp procentowych nie powinien zaistnieć. Przekaz spójny z tymi oczekiwaniami powinien zapewnić łagodny przebieg notowań EUR/USD.

Odstawiając na bok bieżącą politykę monetarną, główna uwaga na konferencji prasowej nowej prezes będzie skupiona na jej stylu komunikacji. Podczas jednego z ostatnich wystąpień Lagarde zaznaczał, że jeszcze musi się nauczyć języka bankierów centralnych, stąd jej wypowiedzi m.in. mogą być poszerzone o dodatkowe wyjaśnienia. Celem Lagarde ma być takie tłumaczenie polityki monetarnej, aby było zrozumiałe dla przeciętnego obywatela. To może oznaczać dodatkowa wartość i np. większą klarowność w wyjaśnieniu funkcji reakcji banku w przypadku poprawy lub pogorszenia sytuacji gospodarczej.

Lagarde chce także dokonać przeglądu skuteczności strategii banku. Rada ma wpierw przedyskutować dokładny zakres i cel przeglądu. W grę wchodzi wszytko od mandatu stabilności cen przez skutki ujemnych stóp procentowych i skupu aktywów po publikację wyników głosowań na posiedzeniach. Dyskusja może rozpocząć się już w tym miesiącu i Lagarde z pewnością będzie o to pytana. Jednak według słów głównego ekonomisty EBC Lane’a koniec przeglądu ma nie nastąpić wcześniej, jak po zaprzysiężeniu nowych członków Rady – Schnabel i Panetty – co będzie miało miejsce dopiero na początku 2020 r.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.