Poluzowanie fiskalne w USA?

Opinie   •   21-08-2019 12:57
W obliczu zagrożenia pogłębieniem globalnego spowolnienia obok działań banków centralnych na polu ekspansji monetarnej pojawiają się głosy o aktywnej polityce fiskalnej. Pierwsze kilka miesięcy temu były Chiny, w ostatni weekend pomysłu wydatków budżetowych poruszono w Niemczech, a wczoraj swoje trzy grosze dorzuciły USA. Prezydent Trump potwierdził spekulacje prasowe, że Biały Dom dyskutuje nad tymczasowym obniżeniu podatku dochodowego dla wsparcia ożywienia gospodarczego. „Podatek od wynagrodzeń to coś, o czym myślimy i wiele osób chciałoby to zobaczyć”, powiedział.
Poluzowanie fiskalne w USA?

Jednocześnie Trump w swoim stylu zapewniał, że gospodarka jest silna (choć mogłaby być silniejsza, gdyby Fed się zreflektował i szybciej przeszła do obniżek stóp procentowych). Zatem, mimo że na wiecach Trump jest gotów obstawać przy podkreślaniu potęgi gospodarczej USA, na zapleczu administracja USA rozważa opcje na wypadek zagrożenia recesją. W obliczu przyszłorocznych wyborów prezydenckich wizja spowolnienia gospodarczego jest koszmarem dla sztabu Trumpa, stąd mobilizacja, by przeciwdziałać takiemu scenariuszowi.

Jednakże perspektywy obniżenia podatków nie są pewne, gdyż taka decyzja wymaga akceptacji Kongresu, a Partia Demokratyczna kontroluje Izbę Reprezentantów. Mimo to, obniżka podatków od wynagrodzeń ma swój precedens w podobnej decyzji prezydenta Obawy (dwuletnia redukcja podatków, która przyniosła ok. 250 mld USD dodatkowego dochodu). Kongresmeni z ramienia Demokratów mogą przystać na takie rozwiązanie, które przyniosłoby bezpośrednie korzyści klasie średniej. Z drugiej strony przeszkodą natury politycznej jest popieranie prezydenckiej legislacji w roku wyborczym.

Rynek USD i rentowności USA na razie nie reagują w związku z niepewną aprobatą Kongresu. Kwestia może jednak być istotna, gdyż ekspansja fiskalna może wpłynąć na oczekiwania rynkowe wobec polityki Fed.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas