Nowa twarz EBC

Poranne   •   05-06-2020 10:02
Europejski Bank Centralny ogłosił większe od oczekiwań rozszerzenie ratunkowego programu skupu aktywów PEPP, tym samym dalej ograniczając premię za ryzyko na europejskim rynku długu i dokładając się do odbicia euro. EUR/USD zdyskontował w pełni wpływ decyzji EBC, ale wciąż jest pole do wzrostów, jeśli czynniki dolarowe pomogą. Na przykład dzisiejszy raport NFP.
Nowa twarz EBC

EBC pod wodzą Christine Lagarde, to nowy, niezwlekający z działaniami EBC. W porównaniu do przeszłego ociągania się w podejmowaniu kluczowych decyzji, wczorajsze ustalenia Rady Zarządzającej banku były zdecydowane i śmiałe. Mimo że rynek oczekiwał zwiększenia portfela skupu aktywów w ramach pandemicznego programu PEPP, to zakomunikowana kwota 600 mld EUR przebiła rynkowy konsensus. Co więcej, EBC zdecydował się utrzymać dodatkowy skup aktywów do połowy 2021 r. (wcześniej ustalono koniec 2020 r.). Luzowanie ilościowe będzie się odbywać obok standardowego QE w wysokości 20 mld EUR/mies. powiększonego o dodatkowe 120 mld do końca roku. Gdy PEPP się zakończy, środki z zapadających obligacji będą reinwestowane co najmniej do końca 2022 r. Tym samym EBC dał jasny sygnał, że zamierza walczyć z defragmentacją na rynku długu co najmniej przez 2,5 roku i powstrzymywać przed pojawieniem się negatywnej presji na obligacjach m.in. Włoch czy Hiszpanii. Strefa euro otrzymała bardzo ważne wsparcie w procesie odbudowy ożywienia po kryzysie COVID-19, gdyż inwestorzy będą bardziej chętni uczestniczyć w aukcjach długu publicznego.

EUR także skorzystało na decyzji EBC. Jako waluta bloku w swojej wycenie musi uwzględniać premię za ryzyko wszystkich aktywów w niej denominowanych. Jednak zwiększenie PEPP nie powinno przekładać się na dalsze umocnienie euro. Jakkolwiek stabilizacja rynku długu (a dokładnie nastawienia inwestorów do niego) jest ważnym czynnikiem, nie jest jedynym. Ostatni rajd EUR/USD miał kilka źródeł, w tym wysokie nadziej związane z wartym 750 mld EUR funduszem naprawczym UE. W tym przypadku nadal nie ma końcowych rozstrzygnięć, a europejska polityka słynie z tego, że o porozumienia trudno, a do kompromisów dochodzi na ostatnią chwilę. Nawet jeśli umocnienie EUR dotychczas odbywało się w prostej linii, nie musi być tak zawsze. Ponadto EUR/USD to także obraz nastawienia inwestorów do dolara i nie można zapominać, że spora część rajdu to skutek słabości USD. Słabości wynikającej czy to z poprawy apetytu na ryzyko, masowego luzowania Fed, dyskonta protestów w USA. Oczywistym jest, że w połączeniu tych wszystkich czynników wzrosty EUR/USD wydają się uzasadnione, ale trzeba pamiętać, że decyzje EBC i nadzieje na zgodę polityczną w UE nie obronią wysokich poziomów EUR/USD, jeśli rynki nawiedzi schłodzenie nastrojów. Na rynku walutowym zmienność działa w obie strony.

Dziś uwaga skupi się na raporcie z rynku pacy USA, gdzie implikacje dla USD powinny być odwrócone. Konsensus zakłada spadek zatrudniania w sektorze pozarolniczym o 7,5 mln osób, co będzie drugim najgorszym wynikiem w historii po 20,5 mln utraconych miejsc pracy w kwietniu. Stopa bezrobocia ma wzrosnąć do 19,1 proc., ale wynik może być niższy, jeśli więcej Amerykanów zdecyduje się przerwać aktywne poszukiwanie pracy. USA potrzebują odwrócenia trendu na rynku pracy, by określić ekonomiczny punkt odbicia, co jest istotne dla odbudowy zaufania biznesu i konsumpcji. Jednak dla rynków raport NFP ma odpowiedzieć na pytanie, czy dane będą na tyle dobre, aby wspierać realizowany rajd ryzykownych aktywów. W efekcie lepsze od prognoz odczyty powinny wzmocnić odpływ kapitału z USD w stronę innych walut.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas