Inflacja hamuje szybciej niż RPP tnie stopy

Opinie   •   29-05-2020 10:11
Dynamika CPI w maju wyhamowała z 3,4 do 2,9 proc. rok do roku. Prognoza TMS wynosiła 3,0 proc. r/r i była zgodna z konsensusem. Zakładamy, że taki odczyt to pochodna spadków cen paliw przy stabilnych cenach żywności. Luka popytowa będzie napędzać dezinflację w kolejnych miesiącach, uważamy, że to nie koniec tej tendencji i oczekujemy zejścia dynamiki CPI do celu NBP. Przypomnijmy, że jeszcze w lutym wskaźnik osiągał wieloletnie szczyty na poziomie 4,7 proc. rok do roku.
Inflacja hamuje szybciej niż RPP tnie stopy

Realne stopy procentowe w Polsce wynoszą po wczorajszym, zaskakującym cięciu stóp przez RPP -280 pb. Jest to spory balast dla złotego ( i wspólny mianownik dla całego regionu). NBP wyczerpał już jednak pole do luzowania konwencjonalnymi instrumentami i dalsze łagodzenie będzie zachodzić poprzez rozszerzanie skupu aktywów i zwiększanie płynności w sektorze bankowym. Perspektywy krajowej polityki pieniężnej są dość mgliste. Nie tylko ze względu na fakt, że trajektoria dynamiki PKB i ścieżki inflacji jest niepewna w obliczu pandemii, ale także ze względu na to, że po ostatnich trzech cieciach nie odbyła się konferencja prasowa. Wczorajszy komunikat również był bardzo lakoniczny w treści i nie daje jasności odnośnie do scenariusza bazowego. Obecny poziom stopy referencyjnej (0,1 proc.) powinien utrzymywać się minimum do końca przyszłego roku a niewiadomą jest reakcja sfery realnej na stymulację fiskalną i to jak szybko poziom PKB powróci do przedpandemicznych pułapów. Zakładamy, że dalsze obniżanie kosztu pieniądza nie wchodzi w oczach większości decydentów w grę.

Razem z danymi o inflacji opublikowano także szczegóły PKB za I kwartał. Zrewidowano ją w górę z 1,9 do 2,0 proc. rok do roku. Dość znacznym zaskoczeniem może być jego struktura, a zwłaszcza przyzwoita dynamika konsumpcji i słabszy wynik inwestycji. W pierwszym przypadku dynamika wyniosła 1,2 proc. r/r a w drugim 0,9 proc. rok do roku. W piątek EUR/PLN jest w okolicy 4,45. Uważamy, że przestrzeń do umocnienia złotego została w najbliższym czasie wyczerpana.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Bartosz Sawicki
Kierownik Departamentu Analiz
Bartosz Sawicki