GBP: niepewna przyszłość rządów May

Opinie   •   15-11-2018 12:06
Odejście z rządu sekretarza ds. brexitu Raaba jest potężnym ciosem w premier May. Był odpowiedzialny za negocjacje umowy, którą teraz oficjalnie krytykuje i której „ze spokojnym sumieniem” nie może poprzeć. Decyzja Raaba zwiększa ryzyko wystąpienia wniosku o wotum nieufności wobec premier May, ale jeszcze nie przesądza o jej obaleniu.
GBP: niepewna przyszłość rządów May

Zachowanie Raaba jest podobne do wcześniejszej decyzji Borisa Johnsona z lipca przy zatwierdzaniu strategii rządu na negocjacje brexitu, tzw. „plan Chequers”. Jest prawdopodobne, że Raab szykuje się na stawienie czoła May w walce o przywództwo w Partii Konserwatywnej, a sprzeciw zyskuje mu przychylność zatwardziałych eurosceptyków w szeregach Torysów.

Jednak odsunięcie premier May od władzy i storpedowanie projektu brexitu nie będzie łatwe. Wotum nieufności może zostać zgłoszone, jeśli 15 proc. parlamentarzystów z Partii Konserwatywnej, tj. 48 posłów, prześle list żądający głosowania nad wotum nieufności do przewodniczącego tzw. „Komitetu 1922”, który składa się członków partii niemających stanowiska w rządzie. Doniesienia prasowe sugerują, że uda się zebrać wystarczającą liczbę listów, choć część z nich jest złożona w Komitecie warunkowo – mogą zostać użyte, tylko jeśli członek potwierdzi chęć.

Po tym, zwykła większość parlamentarzystów Partii Torysów (159) musi zagłosować przeciwko premier. Odwołanie May oznacza wybory nowego lidera partii, co wiąże się ze żmudnym procesem wyłaniania kandydatów, w trakcie którego każdego dnia poprzez głosowanie odrzucany jest jeden z nich aż zostanie dwóch. Następnie odbywa się listowne głosowanie wszystkich członków Partii Konserwatywnej, które może potrwać kilka tygodni.

Odwołanie rządu nie oznacza od razu przyspieszonych wyborów powszechnych, ale wyraźnie zwiększa ich ryzyko. Jeśli May wygra głosowanie nad wotum nieufności, nie może mu ponownie podlegać przez rok.

Zarówno proces głosowania nad nowych przywódcą Torysów, jak i powtórzone wybory parlamentarne oznaczają zahamowanie procesu negocjacji brexitu łącznie z zatwierdzeniem projektu ustawy rozwodowej przez brytyjski parlament, a zatem przechodzimy do scenariusza „No Deal”. W przepisach unijnych jest możliwe wydłużenie procesu negocjacji ponad termin 31 marca 2019 r., ale wymaga to zgody wszystkich państw członkowskich, co wydaje się mało realne (UE będzie tu widzieć drogę do wywierania presji na Londyn). Odrzucenie brexitu także wymaga zgody wszystkich członków UE, czemu jednak przeciwni wszyscy krytycy projektu porozumienia rządu May.

Odsunięcie premier May oznacza też, że ktoś inny będzie musiał ją zastąpić i wziąć na siebie odpowiedzialność za wynegocjowane porozumienie. Kto teraz jest gotowy na polityczne samobójstwo? Czy istnieje alternatywne rozwiązanie dla procedury backstopu i przyszłości granicy z Irlandia Północną (główny element sporu)?

Wydaje się, że próby zbicia kapitału politycznego na przyszłość zasłoniły realne konsekwencje obalenia rządu May. Premier May jeszcze wczoraj jasno postawiła sprawę: wybór jest między jej rozwiązaniem, a brakiem jakiejkolwiek umowy z ryzykiem anulowania brexitu. W ten sposób za ewentualny chaos gospodarczy będą odpowiadać wszyscy parlamentarzyści. Ten argument może ostatecznie przeważyć za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności. Politycy muszą przyjąć to, co leży na stole, bo nie ma innej drogi, a czasu jest za mało na polityczne gierki z Brukselą. Wielka Brytania od początku była na przegranej pozycji i może jedynie liczyć na łaskawość UE w tej, czy innej kwestii, inaczej ryzykuje poważnymi perturbacjami ekonomicznymi. UE też poniesie koszt, ale mniejszy.

Pozostaję przy zdaniu, że May przetrwa na stanowisku i porozumienie zostanie ratyfikowane przez parlament i UE. Jednak w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że często polityce daleko do racjonalnego działania. Teraz tak niewiele trzeba, by przechylić szalę w jedną lub drugą stronę.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.