CAD: BoC zakręca w gołębia stronę

Opinie   •   06-12-2018 14:21
Wczorajszy komunikat Banku Kanady (Bank of Canada, BoC) przyniósł wyprzedaż CAD. Sygnalizowaliśmy ryzyko gołębiego wydźwięku decyzji w obliczu silnych spadków cen ropy naftowej, jednak nacisk w komunikacie położony na niepewność o globalny handel zaskoczyła inwestorów. Rynek powątpiewa w styczniową podwyżkę stóp procentowych, ale całkowicie jeszcze jej nie usunął z wyceny, co podtrzymuje ryzyko dalszej wyprzedaży, jeśli dziś prezes BoC Poloz powtórzy gołębi przekaz (14:35).
CAD: BoC zakręca w gołębia stronę

Bank Kanady zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopę overnight na 1,75 proc., jednak w oświadczeniu mocno uderzył w gołębie tony. Poza zasygnalizowaniem, że stopy procentowe „będą musiały wzrosnąć do poziomu neutralnego” reszta komunikatu była mniej optymistyczna. BoC zaznaczył, że spadek cen ropy naftowej (kanadyjskiego benchmarku Western Canada Select) będzie prowadzić do „znaczącego osłabienia” sektora energetycznego. Dodatkowo podkreślone zostały obawy banku o spowolnienie gospodarcze i napięcia w handlu światowym.

Jakkolwiek sytuacja ekonomiczna Kanady wciąż pozostaje dobra i przemawia za kontynuacją cyklu zacieśniania monetarnego, przesycony niepewnością język komunikatu poddaje w wątpliwość tempo podwyżek, w szczególności osłabia przekonanie co do posiedzenia w styczniu 2019 r. Przed wczorajszą decyzją prawdopodobieństwo podwyżki w przyszłym miesiącu wyceniano na 60-70 proc. Dziś spadło ono do 26 proc. BoC może skłaniać się do rozciągnięcia cyklu i poczekać na więcej informacji odnośnie reakcji gospodarki na dotychczasowe podwyżki, globalne spowolnienie i wpływ cen ropy. Biorąc pod uwagę stabilizację miar inflacji bazowej blisko celu 2 proc., jest możliwe, że w I kw. (marzec) dojdzie do kolejnej podwyżki o 25 pb. Na razie jednak BoC może optować za ostrożnym podejściem bez jasnych deklaracji co i kiedy zrobi dalej.  To rodzi ryzyko kontynuacji gołębiego przekazu podczas dzisiejszego wystąpienia prezesa BoC Poloza. Gołębie komentarze Poloza mogą stać się katalizatorem nowej fali wyprzedaży CAD. Z drugiej strony po wczorajszym rajdzie USD/CAD i presji ze strony słabnących cen ropy naftowej w obliczu nerwowości wokół szczytu OPEC, rynek może być już silnie wykupiony i może być ciężko o zachęcenie świeżego kapitału do partycypacji we wzrostach. Jednak w horyzoncie najbliższych dni brakuje pozytywnych sygnałów mogących stanowić wsparcie dla CAD.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas