Brexit: kłótnie, spory, odroczenia

Opinie   •   14-02-2019 14:17
Dziś wieczorem w brytyjskiej Izbie Gmin zaplanowany jest szereg głosowań związanych z procesem brexitu. Startując ok. 20:00 polskiego czasu parlamentarzyści będą głosować nad drugorzędnymi poprawkami będącymi sugestiami i oczekiwaniami Izby wobec tego, jaka strategię ma prowadzić rząd Theresy May. Zatwierdzona ma być też strategia działania rządu w negocjacjach prowadzonych z UE, choć prasowe doniesienia sugerują, że May czeka porażka. Funt jest pod presją.
Brexit: kłótnie, spory, odroczenia

Dzisiejsze głosowania miały być formalnością i zwykłym wyrażeniem poparcia dla planów May, aby przez kolejne dwa tygodnie starała się nakłonić Brukselę do zmiany stanowiska wobec backstopu, tj. irlandzkiego planu awaryjnego (tymczasowe ustaleń dotyczące przyszłej granicy między Irlandią Północną a Irlandią). May bada alternatywne rozwiązania: ograniczony w czasie backstop, jednostronną procedurę wyjścia z niego lub technologiczne rozwiązania umożliwiające utrzymanie otwartej granicy wewnątrz Wyspy Irlandii.

Problem pojawił się jednak w tym, że członkowie eurosceptycznej frakcji torysów ERG nie są zadowoleni ze sformułowania wniosku zgłoszonego przez rząd, według którego parlament podtrzymuje poparcie wyrażone 29 stycznia dla podejścia wyrażonego przez tę Izbę do opuszczenia UE. Kwestią sporną jest poprawka zatwierdzona podczas głosowań 29 stycznia, według której rząd został zobowiązany, aby uniknąć scenariusza „no-deal”. ERG chce, aby opcja w postaci ryzyka no-deal (i wywieranie w ten sposób presji na UE) był cały czas dostępny, dlatego dziś nie poprą rządowego wniosku.

Odrzucenie wniosku nie blokuje działań May w Brukseli, korzystnie (dla brexitowców) pozostawia w ręku premier kartę przetargową w postaci straszenia chaotycznym brexitem, ale jednocześnie daje dowód braku większości parlamentarnej za rządem, przez co obietnice May, że ustalenia z przedstawicielami UE bezproblemowo znajdą ratyfikację w Izbie Gmin, mogą być puste.

Przegrana May w dzisiejszym głosowaniu zapewne zostanie okraszona krytyczna prasą, co może ciążyć na notowaniach funta przed weekendem. Rozłam w Partii Konserwatywnej sugeruje malejące szanse na porozumienie przed 29 marca i Artykuł 50. będzie musiał został wydłużone o 3-6 miesięcy. Rynek podtrzyma wycenę ryzyka no-deal i do tego czasu odbicie funta będzie utrudnione. Głosowanie nad nowa wersja porozumienia zostały odłożone na 27/28 lutego.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas