X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Podstawowe Zasady Ochrony Aktywów

 

TMS Brokers uczestniczy w systemie rekompensat prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., którego celem jest gromadzenie środków pieniężnych na wypłaty do wysokości określonej Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 94, z późn. zm. - dalej Ustawa). System rekompensat zapewnia określonym w Ustawie inwestorom ochronę aktywów w następujących przypadkach:

  1. ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego domu maklerskiego lub
  2. prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
  3. stwierdzenia przez Komisję, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie

System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków Klienta, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od Klienta z tytułu świadczonych usług do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro. Szczegółowy opis zasad ochrony aktywów Klientów gwarantowanej przez system rekompensat znajduje się w Ustawie oraz na stronie www.kdpw.pl.