Stopy proc. w Polsce bez zmian (5,75 %). Złoty zyskuje

09-05-2024 16:11
Rada Polityki Pieniężnej dziś po dwudniowym posiedzeniu postanowiła utrzymać koszt pieniądza w Polsce na niezmienionym poziomie. Aktualnie stopa referencyjna wciąż wynosi 5,75 proc., lombardowa 6,25 proc. a depozytowa 5,25 proc. Poniżej prezentujemy pełną treść informacji, opublikowanej na stronie Narodowego Banku Polskiego. Złoty umacnia się. Kurs EUR/PLN spada w okolice 4,2880.
Stopy proc. w Polsce bez zmian (5,75 %). Złoty zyskuje

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 8-9 maja 2024 r.

"Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

▪ stopa referencyjna 5,75%;

▪ stopa lombardowa 6,25%;

▪ stopa depozytowa 5,25%;

▪ stopa redyskontowa weksli 5,80%;

▪ stopa dyskontowa weksli 5,85%.

Koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona. Według pierwszych szacunków, w strefie euro roczna dynamika PKB w I kw. br. była niska. Natomiast w Stanach Zjednoczonych w I kw. br. roczna dynamika PKB była nadal relatywnie wysoka. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach. W otoczeniu polskiej gospodarki trwa proces dezinflacji. W kierunku spadku inflacji oddziałuje ograniczenie presji kosztowej, widoczne w spadku cen produkcji w przemyśle, jak również niska dynamika aktywności. W wielu gospodarkach następuje także spadek inflacji bazowej, choć jest ona nadal podwyższona. W Polsce napływające dane miesięczne sugerują wzrost rocznej dynamiki PKB w I kw. 2024 r. względem IV kw. ub.r. Na wyższą dynamikę konsumpcji wskazuje wzrost sprzedaży detalicznej, z kolei spadki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sygnalizują obniżenie dynamiki inwestycji. Utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 r. było niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie dynamika wynagrodzeń utrzymuje się na wysokim poziomie. Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w kwietniu 2024 r. wyniósł 2,4% (wobec 2,0% w marcu 2024 r.). Do wzrostu inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych na skutek przywrócenia wyższej stawki podatku VAT oraz wzrost cen paliw.

Uwzględniając dane GUS, można szacować, że w kwietniu br. ponownie obniżyła się inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii. W marcu 2024 r. utrzymywał się silny spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z relatywnie niską – mimo pewnego przyspieszenia – dynamiką aktywności gospodarczej ogranicza to dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych. Rada ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja także umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki. W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji. W efekcie oczekuje się, że w II kw. 2024 r. roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP. Towarzyszyć temu będzie niższa niż w poprzednich kwartałach inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, choć – wobec podwyższonej dynamiki cen usług – pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI. W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, związaną m.in. z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, w tym na oczekiwania inflacyjne, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. W przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wyraźny wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym. W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym."

źródło: NBP

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.