Silne wzrosty na rynku. Raport techniczny - Bitcoin i Ethereum

Specjalne   •   14-05-2019 13:06
Bitcoin wraca do łask inwestorów. Popularna kryptowaluta ponownie na fali wzrostowej
Raport techniczny - Bitcoin i Ethereum

Bitcoin wyrwał się z zimowego snu i ponownie zaczął dostarczać nam emocji. Okazuje się, że rynek wszedł w zaawansowaną fazę wzrostową, która może jeszcze potrwać. Poziom 3150 dolarów stał się zatem średnioterminowym dołkiem w notowaniach najpopularniejszej kryptowaluty. Największe wzrosty obserwowaliśmy na początku kwietnia oraz w okresie od 3 do 14 maja. Cena obecnie oscyluje wokół 8000 USD.  Płytkie korekty spadkowe i silne impulsy przekonują nas do stwierdzenia, że rynek byka rozpoczął się na dobre.

Po listopadowo-grudniowych spadkach i wyznaczeniu średnioterminowego dołka na poziomie 3150 dolarów, notowania Bitcoina zamarły. Poziom ten nie wziął się znikąd. Jeśli spojrzymy szerzej, zobaczymy, że to właśnie w tych okolicach wypadał  dołek we wrześniu 2017 roku. W okresie styczeń - marzec zmienność z tygodnia na tydzień spadała, co wiązało się ze spadkiem zainteresowania inwestorów tym rynkiem. Wąska konsolidacja trwała do kwietnia a przebicie pierwszego oporu horyzontalnego 4100 USD dało początek podwyższonej zmienności. Wskaźnik ATR (Average True Range) jest obecnie najwyżej od sierpnia 2018 roku.  Do zmienności z przełomu 2017 i 2018 roku jest jednak jeszcze daleko.

 

WYKRES 1 : notowania kontraktu CFD na kryptowalutę Bitcoin (BTCUSD), interwał   D (dzienny), źródło: TMS Connect, MT5

Notowania Bitcoina od początku kwietnia wzrosły o ok 100 proc. z poziomu 4000 do ponad 8000 dolarów, tym samym spadki od historycznych szczytów zostały zniesione już o ok 30 proc. Cena obecnie znajduje się pod kolejnym kluczowym oporem technicznych 8400 dolarów, a jak pokazuje historia, przełamanie go powinno wywindować kurs w okolice 9750 USD, gdzie znajduje się szczyt z maja 2018 r.

WYKRES 2 : notowania kontraktu CFD na kryptowalutę Bitcoin (BTCUSD), interwał   D (dzienny), źródło: TMS Connect, MT5

Jak prognozowaliśmy w kwietniowym raporcie o kryptowalutach, notowania Ethereum  ukształtowały średnioterminowy dołek w zaznaczonym na wykresie punkcie „D”. Od tamtego momentu cena regularnie rośnie. Naturalną bowiem rzeczą jest podążanie pozostałych kryptowalut za zachowaniem Bitcoina. Cena po przebiciu loklanego szczytu (punkt „A”) dynamicznie urosła do 215 dolarów napotykając tym samym na ograniczenie w postaci górnej bandy kanału wzrostowego. Po tak silnych wzrostach z dużym prawdopodobieństwem możemy spodziewać się w najbliższych dniach korekty spadkowej a jej zakończenia powinniśmy szukać w przedziale 185-183 dolarów, gdzie wypada horyzontalne wsparcie oraz jeden z poziomów zniesień wewnętrznych Fibonacciego (23.6 proc.)

WYKRES 3 : notowania kontraktu CFD na kryptowalutę Ethereum (ETHUSD), interwał H4, źródło: TMS Connect, MT5

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne