Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Tygodniowe   •   01-03-2019 14:03
Nadchodzące raporty makro będą uważnie analizowane pod kątem oceny, czy w głównych gospodarkach widać oznaki odreagowania spowolnienia z przełomu roku. Główna uwaga będzie na Chinach (PMI, bilans handlowy) oraz USA (bilans handlowy, NFP). W Europie najważniejsze będzie posiedzenie EBC i jak bardzo bank widzi potrzebę wdrażania nowych narzędzi.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: NFP, ISM/PMI, EBC, RPP, bilans handlowy Chin, RBA, PKB/sprzedaż z Australii, BoC, rynek pracy z Kanady

W USA na pierwszym planie będzie raport NFP (pt). Rynek pracy od dawna pozostaje silnym filarem gospodarki i nie ma oznak, aby miało nadchodzić wyhamowanie tempa wzrostu zatrudnienia. Konsensus dla zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym na 188 tys. jest blisko średniej z ostatnich miesięcy (styczniowy odczyt na 304 tys. należy traktować jako anomalię) i tylko szokowy spadek do 100 tys. lub niżej może wzbudzić zwątpienie w sytuację na rynku pracy. Wzrost płac na 0,3 proc. m/m jest zdrowy i gwarantuje presję cenową, ale biorąc pod uwagę, że niektórzy członkowie Fed sygnalizowali akceptację inflacji powyżej celu, silniejsza dynamika płac nie jest istnym impulsem dla budowy oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych. Poza NFP uwagę w kalendarzu zwraca ISM dla usług (wt), gdzie wysoki poziom ze stycznia (56,7) oferuje pole do spadków, jednak wskaźniki regionalne przynosiły mieszane odczyty. Oczekiwalibyśmy, że w najbliższych dniach USD bardziej będzie funkcją nastawienia inwestorów do ryzyka niż podlegał wpływowi danych makro.

W Eurolandzie najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie EBC (czw), gdzie istotne będzie stanowiska w sprawie przedłużenia programu tanich pożyczek dla banków (TLTRO) oraz forward guidance dla ścieżki stóp procentowych. Sądzimy, że w przyszłym tygodniu nie otrzymamy decyzji w sprawie TLTRO, jednak prezes Draghi może zasygnalizować, że Rada Prezesów poważnie rozważa podjęcie decyzji o przedłużeniu w kolejnych miesiącach. Podobnie wydaje się, że marzec to zbyt wczesny termin, by spieszyć się ze zmianą komunikacji (obecnie stopy mają pozostać bez zmian „co najmniej do końca lata”). Choć rynek już od jakiegoś czasu nie liczy na podwyżkę w tym roku, tak wstrzymywanie się z deklaracją gołębiego zwrotu może wystarczyć dla umocnienia EUR.

W Wielkiej Brytanii kolejne batalie w parlamencie dotyczące brexitu nie wystąpią do 12 marca, co wcale jednak nie oznacza, że nie ma ryzyka niespodziewanych informacji i zwrotów akcji. Z obecnego położenia pozytywnym sygnałem może być złagodzenie stanowiska przez UE w kwestii irlandzkiego backstopu; negatywnym – wszystko inne od rebelii wśród torysów, przez sprzeciw laburzystów wobec odroczenia brexitu, po niechęć Brukseli do krótkiego odroczenia (np. tylko do końca czerwca). Od strony danych indeks PMI dla usług (wt) w styczniu zatrzymał się o krok od progu 50 pkt., ale w lutym granica ta może zostać przekroczona, co przypomni, że zamieszanie wokół negocjacji już przynosi wymierne szkody dla gospodarki. Zachowujemy ostrożny pesymizm wobec perspektyw funta w krótkim terminie.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej (śr) pozostawi stopy procentowe bez zmian. Na konferencji interesującym tematem będą zapatrywania członków Rady na skutki zapowiadanych programów fiskalnych i czy mogą one wpłynąć na ścieżkę polityki monetarnej. W ostatnich dniach największy gołąb w Radzie Jerzy Żyżyński zasugerował, że impuls fiskalny może doprowadzić do przegrania gospodarki, co mogłoby skłonić RPP do myślenia o podwyżkach. Stanowcze zamknięcie furtki dla obniżek stóp procentowych byłoby pozytywnym sygnałem dla złotego, jednak przyznajemy bardzo małe prawdopodobieństwo dla takiej deklaracji na konferencji. EUR/PLN wrócił do swojego poziomu równowagi przy 4,30 i spodziewamy się stabilizacji w tym rejonie.

Chiny pozostają w centrum zainteresowania przy nadziejach na nabranie rozpędu. W przyszłym tygodniu Caixin PMI dla usług prawdopodobnie podkreśli umiarkowane ożywienie w sektorze, ale nie będzie w stanie przykryć niepokojów o sytuację w przemyśle (49,9). Dane o bilansie handlowym za luty (pt) będą obciążone brakiem aktywności firm podczas tygodniowych obchodów Nowego Orku Księżycowego na początku miesiąca oraz skumulowaniem realizacji zamówień eksportowych w styczniu w obawie przed podwyższeniem ceł przez USA. Zatem większą niespodzianką będą lepsze wyniki, które wzbudzą spekulacje, że Chiny szybciej wyciągną się z dołka.

W Australii po posiedzeniu RBA (wt) nie spodziewamy się zmian w poziomie stopy procentowej ani istotnych modyfikacji komunikatu. W lutym bank złagodził swoje stanowisko, wskazując na zrównoważenie ryzyk (i odrzucenie stanowiska, że następny ruch na stopach prawdopodobnie będzie w górę). Dane w ciągu ostatniego miesiąca wspierają neutralny przekaz – choć rynek pracy podtrzymuje siłę, a wskaźniki zaufania odbijają, to dane o popycie na kredyt i z rynku nieruchomości rozczarowują. Jakkolwiek decyzja RBA może przejść bez echa, tak odczyty PKB (śr) i sprzedaży detalicznej (czw) powinny nadawać ton wahaniom AUD – PKB na minus, sprzedaż na plus.

W Kanadzie główna uwaga będzie na decyzji BoC (śr), a w mniejszym stopniu na raporcie z rynku pracy (pt). W naszej ocenie rynek podchodzi zbyt ostrożnie do perspektyw podwyżek stóp procentowych, podczas gdy BoC nie rezygnuje z lekko jastrzębiego nastawienia. Konstruktywny komunikat może przywrócić oczekiwania w odniesieniu do zacieśniania monetarnego i dać impuls do umocnienia CAD. W międzyczasie warto patrzeć na zachowanie ropy naftowej, gdyż w ostatnich dniach nasiliła się korelacja między ropą a loonie.    

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.