Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Tygodniowe   •   27-03-2020 15:34
Rajd ulgi zawitał na rynki finansowe z pomocą interwencji banków centralnych, ale perspektywy dla globalnej gospodarki pozostają nieoptymistyczne. Ponieważ nie można jeszcze wyznaczyć szczytu ekspansji koronawirusa w Europie i USA, niewiadomą pozostaje moment restartu aktywności gospodarczej. Kryzys uderza w nastroje i finanse firm oraz gospodarstw domowych, czego coraz więcej dowodów będzie widać w napływających danych (PMI/ISM, nastroje konsumentów, dane z rynku pracy).
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: ISM/PMI z USA/Europy/Chin, NFP i wnioski o zasiłek z USA, raport Tankan z Japonii

W USA odczyty indeksów ISM (pon, śr) będą uważnie analizowane, choć wstępne dane za marzec mogą wskazać na względnie umiarkowane pogorszenie sytuacji wśród przedsiębiorstw (gorsze dopiero nadejdzie). Spodziewamy się utrzymania podwyższonych poziomów liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (czw) w związku z napływem osób zwolnionych z pracy przez epidemię COVID-19. Kolejny przyrost o kilka milionów nie będzie jednak nikogo dziwić. Raport o zatrudnieniu za marzec (pt) nie powinien jeszcze w pełni odzwierciedlać kryzysowego załamania gospodarki z uwagi na wczesny termin gromadzenia danych (drugi tydzień marca). Mimo to wcześniejsze zakłócenia w łańcuchach dostaw i niepewność powinny przyhamować skłonność firm do powiększania zatrudnienia, co łącznie może skutkować spadkiem zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (prog. -81 tys.). Stopa bezrobocia ma wzrosnąć do 3,8 proc.

To może być rozchwiany tydzień dla USD. Złagodzenie napięć w dostępie do finasowania w USD działa na niekorzyść waluty i premiuje odreagowanie innych walut G10. Z drugiej strony rozliczenia na koniec miesiąca i kwartału mogą umacniać dolara wraz z rewizją zabezpieczeń po silnych spadkach na Wall Street (zagraniczni inwestorzy zamykają krótkie pozycje w USD po skurczeniu się portfeli akcyjnych).

Finalne odczyty indeksów PMI z Eurolandu i Wielkiej Brytanii (śr, pt) powinny przynieść negatywne rewizje względem odczytów wstępnych. Większa próba ankiet (o dodatkowe 15-20 proc.) zebrana z firm w późniejszym okresie najprawdopodobniej wskaże na silniejsze pogorszenie warunków gospodarczych i oczekiwań. Większa uwaga będzie na sektorze usługowym, gdzie ograniczenia dla działalności odbiły się najmocniej. Dla EUR i GBP dane nie powinny stanowić większego ryzyka, gdyż rynek nastawił się na załamanie w danych. Postęp epidemii i reakcja władz będą wpływać na ocenę walut przez rynek z większą negatywną wrażliwością w przypadku GBP.

Z Polski otrzymamy wstępne szacunki CPI za marzec (wt) oraz indeks PMI dla przemysłu (śr). Spadki cen ropy naftowej powinny przyhamować trendy inflacyjne. Pogorszenie aktywności w przemyśle z powodu koronawirusa jest pewne (prognoza TMS: 45,2, poprz. 48,2), ale podobnie jak w Europie Zachodniej skala spadku powinna być łagodzona przez „fałszujące” obraz wyższe odczyty subindeksów zapasów i opóźnień dostaw (w normlanych czasach byłyby to oznaki oczekiwania nasilenia popytu). Przy usunięciu z rynków czynnika paniki i skupieniu uwagi rynków na efektach polityki fiskalnej i monetarnej na świecie możliwe jest ustabilizowanie notowań EUR/PLN bliżej 4,50.

W danych z Japonii główna uwaga powinna na być na raporcie Tankan mierzącym nastroje wśród przedsiębiorstw (śr), choć dla wszystkich jest oczywiste, że warunki prowadzenia biznesu uległy znacznemu pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19. Niezależnie jak słabe będą dane, nie powinny zakłócać fluktuacjom JPY pod wahania nastrojów rynkowych. Jen wraca jako czysty barometr sentymentu, który w kolejnych dniach może być silniejszy od USD.

Chińskie indeksy PMI (wt śr, pt) mogą się pozytywnie wyróżniać, biorąc pod uwagę, że w marcu doszło do wznowienia aktywności wytwórczej. Jakkolwiek indeksy dla przemysłu i usług powinny wyraźnie odbić z depresyjnych lutowych poziomów, tak słaby popyt (głównie zewnętrzny) prawdopodobnie dalej pozostawi wskaźniki w obszarze sugerującym kurczenie się sektora (tj. poniżej 50 pkt).

Wśród dolarowego trio (AUD, NZD, CAD) lokalne dane mogą nie mieć większego znaczenia przy silnej wrażliwości na kształtowanie się generalnego nastawienia inwestorów do ryzyka. Ponieważ segment surowcowy wyraźnie odstawał w ostatnim rajdzie ulgi ryzykownych aktywów, blade perspektywy globalnego popytu na towary będą balastem dla walut krajów mocno opartych na eksporcie surowców. Preferujemy z rezerwą podchodzić do ryzyka i nie widzimy dużego potencjału w dalszym umocnieniu AUD, NZD i CAD.  

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas