Przed EBC: dać sobie czas

Opinie   •   23-01-2019 13:08
Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Europejski Bank Centralny utrzyma politykę bez zmian, ale ważna będzie ocena ryzyk, z jakimi boryka się gospodarka Eurolandu. Seria gorszych danych jest przeszkodą dla procesu normalizacji, ale ważne tematy, jak wojny handlowe i brexit, mogą finalnie przynieść pozytywne rozstrzygnięcia. EBC powinien powstrzymać się od impulsywnych decyzji i z rewizją strategii poczekać do marca.
Przed EBC: dać sobie czas

Europejski Bank Centralny opublikuje swoją decyzję i komunikat w czwartek 24 stycznia o 13:45. Zakładamy pozostawienie bez zmian parametrów polityki monetarnej (stopa referencyjna: 0 proc., stopa depozytowa: -0,40 proc.). Na 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa EBC M. Draghiego.

Będzie to pierwsze posiedzenie EBC od czasu, jak z końcem 2018 r. wstrzymano program skupu obligacji. Ta decyzja ogranicza w pewnym stopniu swobodę w komunikacji, gdyż wypadałoby dalej podkreślać zasadność rezygnacji z jednego z narzędzi luzowania polityki. Tymczasem odczyty danych od czasu grudniowego posiedzenia w większości rozczarowały po stronie wzrostu i inflacji i podniosły spekulacje o hamowanie gospodarki Eurolandu. Szczególnie załamanie indeksów PMI zaczęło straszyć inwestorów.

Indeksy PMI dla przemysłu z Eurolandu brzydko zakończyły 2018 r.; Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Indeks zaskoczeń danymi makro jest nisko - dużo gorzej być już nie może?; Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Bank centralny to dostrzega i nawet sam prezes Draghi w ubiegłotygodniowym wystąpieniu przyznał, że ostatnia seria danych jest słabsza niż spodziewali się decydenci a zagrożenia dla wzrostu, szczególnie te związane z czynnikami globalnymi, pozostają silne. Jednocześnie Draghi i inni podtrzymują opinię, że mamy do czynienia z przejściowym osłabieniem, a nie zwrotem ku recesji. Bezrobocie spada, a płace rosną, co wspiera popyt wewnętrzny. W rezultacie sądzimy, że Rada Prezesów podtrzyma ocenę bilansu ryzyk jako „ogólnie zrównoważony”, choć przesuwający się w negatywną stronę. Ponadto, z uwagi na fakt, że na styczniowe posiedzenie nie są nowe projekcje gospodarcze, jest bardziej realne, że ze zmianą oceny perspektyw EBC wstrzyma się do kolejnego posiedzenia w marcu. To także daje decydentom więcej czasu ocenę postępów w kwestii wojen handlowych i brexitu.

Głównym narzędziem EBC pozostaje forward guidance dotyczący stóp procentowych, do którego dochodzi kwestia reinwestycji środków przeznaczonych na zakup obligacji. Sądzimy, że nic tutaj nie zostanie zmodyfikowane i podtrzymany zostanie przekaz, iż stopy pozostaną bardzo nisko jeszcze przez długi czas, czyli „co najmniej do końca lata tego roku”. W opinii EBC polityka wciąż pozostaje ekspansywna, a normalizacja postępuje bardzo powoli. Cytując członka EBC Coeure, zakończenie programu skupu obligacji było jedynie krokiem w dostosowaniu polityki, a nie kluczowym zwrotem w strategii banku.

Rynek podchodzi do posiedzenia EBC z oczekiwaniami gołębiego wydźwięku, gdzie Draghi podkreśli pogorszenie danych z Eurolandu. Jeśli jednak Draghi zdecyduje się na skupienie uwagi na pozytywnych aspektach gospodarki (mocna konsumpcja, rosnące płace), będzie to zaskoczenie dla rynku i wymusi domykanie krótkich pozycji w EUR. Po drugiej stronie stoi rewizja w dół oceny ryzyk dla wzrostu, co mogłoby także oznaczać zmianę forward guidance z przyrzeczeniem utrzymania stóp procentowych bez zmian do końca 2019 r. Byłyby to istotnie gołębi zwrot uderzający w wartość EUR.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawnePowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.