Czas na ruch Eurogrupy

Opinie   •   16-03-2020 12:10
W obliczu niekwestionowanego powrotu recesji do strefy euro, ministrowie finansów państw członkowskich będą dziś dyskutować nad szeregiem działań fiskalnych mogących uratować gospodarkę przed najgorszym scenariuszem. Wśród oczekiwanych działań wymienia się wsparcie dla gospodarstw domowych, pracowników i przedsiębiorstw, a także wydatków na zdrowie. Start wideokonferencji o 15:00.
Czas na ruch Eurogrupy

Z komentarzy szefa Eurogrupy Mario Centeno dla Financial Times wiemy, że blok szykuje „bardzo duży” pakiet gospodarczy podparty „pełną elastycznością” reguł budżetowych. To pozwoli zdjąć z rządów obawy o krytykę zadłużania się i wzmocni siłę wydatków fiskalnych. Dodał, że pakiet będzie znacznie większy niż 27 mld EUR, o których w ostatni czwartek wspominała szefowa EBC Christine Lagarde.

Wśród rozpatrywanych dróg wsparcia Centeno wymienił; wsparcie mechanizmów ochrony zdrowia i ludności; wsparcie dla rodzin i pracowników, na przykład poprzez wspieranie zasiłków dla bezrobotnych i rekompensatę za krótsze godziny pracy; oraz przepisy pomagające firmom borykającym się z niedoborami płynności, w tym poprzez odroczenie podatków i podobne środki.

Jak wspominaliśmy w innych komentarzach, działania władz Eurolandu musza być zdecydowane, śmiałe i nieskrępowane. „Bazooka” musi być duża, biorąc pod uwagę, jak bardzo inwestorzy pozostają sceptyczni do pomysłu, że rządy zrobią wystarczająco dużo w walce z ekonomicznymi skutkami epidemii.

Komisja Europejska już potwierdziła, że jednorazowe wydatki na zwalczanie koronawirusa są z definicji wykluczone z obliczeń tzw. deficytu strukturalnego kraju - deficytu budżetowego, którego nie można przypisać pogorszeniu koniunktury gospodarczej - i dlatego można go pominąć w regułach budżetowych.

Po wideokonferencji Eurogrupy planowana jest rozmowa liderów G-7, której celem jest synchronizacja działań. Europa nie jest szczególnie optymistyczna, że Donald Trump zgodzi się na współpracę.

Patrząc na niepohamowany charakter spadków na giełdach w Europie można zaryzykować stwierdzenie, że inwestorzy nie liczą na wiele po dzisiejszym spotkaniu. Z drugiej strony oznacza to też, że poprzeczka dla pozytywnego zaskoczenia jest ustawiona dość nisko.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas