Brexit: po wyborach i co dalej?

Opinie   •   13-12-2019 12:48
Wysokie zwycięstwo torysów i Borisa Johnsona zdejmuje z funta i brytyjskich aktywów ryzyko niepewności i czyni 31 stycznia 2020 r. pewną datą brexitu. Ale na tym praca nowego rządu w budowaniu nowych układów z UE się nie kończy.
Brexit: po wyborach i co dalej?

Wynik wyborów umacnia Johnsona w jego strategii i daje mu gwarancję przeprowadzenia przez Izbę Gmin nawet najbardziej ambitnych pomysłów. W kwestii brexitu wydaje się niemożliwe, aby parlament stanął na drodze ratyfkacji umowy brexitu. Tym samym ryzyko bezumownego rozstania z UE zostało usunięte. Tak samo nie ma szans na powtórzone referendum. Została praktycznie tylko jedna droga.

W międzyczasie:

  • 13-15 grudnia – przebudowa rządu. Po poprzedniej kadencji pozostały dwa nieobsadzone stanowiska. Możliwe są też zmiany dotychczasowych ministrów. Kanclerz skarbu Sajid Javid powinien pozostać. Interesujące będzie, czy BoJo dalej widzi potrzebę bratania się z liderem eurosceptyków z ERG Jacobem Rees-Moggiem (aktualnie przewodniczący Izby Gmin)?
  • 17 grudnia – pierwsze posiedzenie parlamentu i zaprzysiężenie nowego premiera.
  • 19 grudnia – Queen’s Speech – expose premiera
  • 20 grudnia – najwcześniejszy możliwy termin powrotu prac nad ustawą wyjścia z UE (Withdrawal Agreement Bill, WAB). Możliwe są intensywne obrady przez weekend, ale też przy przeważającej większości Johnson może chcieć poczekać z głosowaniem do stycznia.
  • 31 stycznia – brexit i rozpoczęcie okresu przejściowego na uzgodnienie nowych warunków współpracy Wielkiej Brytanii z UE. Według aktualnych zapisów okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2020 r. Jeśli do tego czasu pozostaną nierozstrzygnięte kwestie (handel, usługi finansowe), w praktycznie oznacza to twardy brexit. Okres przejściowy może zostać przedłużony o dwa lata za zgodą obu stron.
  • marzec – potencjalny termin startu negocjacji
  • 1 lipca – ostatni termin na złożenie prośby o wydłużenie okresu przejściowego.
  • lipiec-grudzień – powrót niepewności, jeśli nie dojdzie do przedłużenia okresu przejściowego

Przebieg okresu przejściowego będzie kluczowym czynnikiem ryzyka dla GBP w 2020 r. Przedłużenie czasu na negocjacje do 2022 r. (albo później) da brytyjskim przedsiębiorstwom więcej czasu na dostosowanie do nowych ustaleń i relacji handlowych z UE. Jednocześnie firmy w dalszym ciągu będą miały dostęp do jednolitego rynku i unii celnej. Więcej czasu na negocjacje dale szanse na kompleksową umowę z korzyściami dla wszystkich. Jest to pozytywny scenariusz dla GBP.

Alternatywnie, brak wydłużenia oznacza ryzyko niedostateczne uzgodnionych warunków i uproszczonej umowy handlowej bez uwzględnienia specyficznych przypadków. W skrócie, przez ujednolicenie przepisów ktoś na pewno będzie pokrzywdzony. Dla Johnsona takie rozwiązanie może kusić od strony politycznego zwycięstwa – spełnienie obietnicy zakończenia okresu przejściowego w 2020 r. Ale dla gospodarki i GBP będzie to porażka.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.