AUD: jutro decyzja RBA

Opinie   •   02-09-2019 15:55
W Australii oczekujemy utrzymania stopy kasowej RBA na 1 proc. (wt, 6:30), jednak komunikat do decyzji może być ważną wskazówką, w którą stronę chce podążać bank. Ostatnie komentarze przedstawicieli RBA sugerują, że rozważane są niekonwencjonalne narzędzia polityki, ale dane z krajowej gospodarki oferują pretekst do wyważonego komunikatu.
AUD: jutro decyzja RBA

W protokole po sierpniowym posiedzeniu RBA napisano, że Rada dyskutowała nad „niekonwencjonalnymi narzędziami polityki” stosowanymi przez inne banki centralne w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, co na rynku zostało odebrane jako gotowość banku do zastosowania luzowania ilościowego obok polityki stóp procentowych. RBA zdaje się wyrażać obawy, czy zbyt agresywne obniżanie stóp procentowych może doprowadzić do szkodliwych skutków dla sektora bankowego lub niechcianego pompowania cen aktywów. Ale przy zagrożeniach zewnętrznych z tytułu wojen handlowych i spowolnienia globalnego, RBA musi być przygotowany na pogorszenie perspektyw wzrostu.

Jednocześnie dane z ostatnich tygodni wskazują, że RBA może odbyć wrześniowe posiedzenie bez większych zmian w nastawieniu. Stopa bezrobocia w lipcu pozostała na 5,2 proc., a zatrudnienie wzrosło o 41,1 tys., Wzrost płac w II kw. wyniósł 2,3 proc. k/k i był zgodny z oczekiwaniami banku. Ponieważ dla RBA dane z rynku pracy są kluczowe, ostatnie wskaźniki sugerują mniejszą potrzebę reakcji w postaci obniżek stóp procentowych.

Mimo to RBA pozostaje w umiarkowanie gołębim nastawieniu. W komunikacie powinno zostać podtrzymane zdanie, że Rada jest gotowa na „dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w razie potrzeby w celu wsparcia trwałego wzrostu gospodarczego i osiągnięcia celu inflacyjnego”. Ważny będzie też paragraf dotyczący zagrożeń zewnętrznych, szczególnie że sierpień przyniósł eskalację sporu handlowego USA-Chiny. Jeśli RBA położy większy nacisk na ryzyka może zbudować przeświadczenie, że bank szykuje się na rewizję w dół prognoz wzrostu i inflacji i pod tym kątem może być gotowy do dalszego luzowania polityki w tym roku.

Obecnie rynek stopy procentowej wycenia 3 pb ryzyka obniżki na jutrzejszym posiedzeniu i 39 pb do końca roku. Wydaje się to sprawiedliwa wycena względem najbliższej decyzji, jak również rynek nie zrezygnuje łatwo z gołębich oczekiwań dla kolejnych posiedzeń. Dla AUD ważniejszy będzie wydźwięk komunikatu. Nieskupienie uwagi na ryzykach zewnętrznych przy pochwaleniu danych z gospodarki może osłabić zapał do sprzedaży AUD lub nawet skłonić do okresowej redukcji krótkich pozycji.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.