Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Utrzymując minorowe nastroje

Wykres godzinowy kursu USD/JPY Źródło: TMS Direct

Rynek finansowy pozostaje w nastroju sprzed weekendu. Piątkowy spadek indeksu S&P500 do poziomów z końca maja dziś ciągnie za sobą rynki azjatyckie do 5-miesięcznych dołków (MSCI Asia ex-Japan). Na rynku walutowym rośnie popyt na „bezpieczne przystanie” - USD/JPY spadł do 107,03, najniżej od miesiąca. Dziś rano dolar traci także wobec euro i funta, gdyż amerykańska waluta nie znajduje oparcia w spadających rentownościach obligacji skarbowych USA – 10-latki kwotowane są poniżej 2,30 proc., najniżej od połowy zeszłego roku. Dolar australijski, po zbliżeniu się do czteroletnich dołków względem USD, ostatecznie zyskuje wsparty lepszymi danymi nt. handlu zagranicznego Chin (we wrześniu eksport wzrósł o 15,3 proc. r/r, a import o 7 proc. r/r). Rynki wschodzące relatywnie spokojnie zaczynają tydzień - EUR/PLN pozostaje blisko 4,19. Wśród surowców wyróżniają się wzrosty cen złota i podtrzymująca się presja na ropie naftowej.

Przez weekend temat przewodni dla rynków nie uległ zmianie. Obawy o globalne ożywienie tonują optymizm wśród inwestorów i pchają ich w stronę bezpiecznych aktywów. Kapitał przepływa od rynku akcji w kierunku obligacji i złota. Odwijanie carry trade na forexie wspiera jena. Biorąc pod uwagę, że dziś w Japonii jest dzień wolny, tokijska giełda będzie jutro nadrabiać zaległości pchając niżej USD/JPY, technicznie do 106,50. To jeszcze nie koniec wzrostów na USD/JPY, ale na jakiś czas należy liczyć się z konsolidacją. Kupujący dolara mają teraz trudny okres, gdyż w ostatnich dniach dostali szereg sygnałów, że być może przeliczyli się w oczekiwaniach na moment startu zacieśniania monetarnego Fed. W sobotę trzy grosze w temacie dorzucił wiceprezes Fed Stanley Fischer, który stwierdził, że jeśli wzrost za granicą będzie słabszy od oczekiwań, konsekwencje dla gospodarki USA mogą opóźnić podwyżki stóp procentowych. Ryzykiem dla dolara jest także ekstremalne pozycjonowanie inwestorów spekulacyjnych – według danych CFTC na 7 października długa pozycja netto w dolarze wzrosła czwarty tydzień z rzędu przekraczając 40 mld USD. Awersja do ryzyka może skłaniać część inwestorów do realizacji zysków, co najmocniej odbiłoby się w relacji do euro i jena.

Widzimy ryzyko w dalszych spadkach USD/JPY, ale także EUR/JPY i GBP/JPY. EUR/USD może utrzymać konsolidację tylko i wyłącznie z powodu odwijania krótkich pozycji, ale nie sądzę, aby kurs miał wyjść ponad 1,28. Biorąc pod uwagę słabość rynku azjatyckiego i minorowe nastroje na rynku surowców nie spodziewałbym się, aby dzisiejsze odbicie AUD/USD (czy NZD/USD) miało się utrzymać na dłużej. Stabilność walut rynków wschodzących zaburza nieco obraz rynku finansowego, sugerując, że obawy o globalne ożywienie nie są aż tak silne, choć może to być spowodowane tym, że waluty te już wcześniej były pod silną negatywną presją. EUR/PLN będzie miał problem poprawić lokalne minima w okolicach 4,17, ale powinien pozostawać pod 4,20.

Poniedziałkowe kalendarium jest puste, a handel powinien być płytki z uwagi na obchody Dnia Kolumba w USA (rynek długu nie działa, ale rynek akcji już tak). W dalszej części tygodnia uwagę przyciąga sprzedaż detaliczna z USA (śr), indeks ZEW z Niemiec (wt), inflacja (wt) i zatrudnienia (śr) z Wielkiej Brytanii. Z Polski mamy saldo bieżące i podaż M3 (wt), inflacja (śr) i dane z rynku pracy (czw).

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/