Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Ostrożne wyczekiwanie

Wykres dzienny kursu EUR/USD vs długa pozycja nettoinwestorów spekulacyjnych w EURŹródło: Bloomberg

Poniedziałkowy handel na rynku finansowym z zasady jest mało emocjonujący i dzisiejsze publikacje niewiele w tym temacie powinny zmienić. Sesja azjatycka była dość spokojna z wyjątkiem dolara australijskiego, który o kolejny, szósty już dzień wydłuża serie spadkową wobec amerykańskiego odpowiednika. Rozczarowujące dane z chińskiego przemysłu (6,9 proc. r/r, prog. 8,8 proc.) wzmacniają spekulacje na temat spowolnienia gospodarczego Państwa Środka, a to silnie odbija się na walucie Australii, dla której Chiny są głównym rynkiem eksportowym. AUD/USD obecnie testuje 0,90, ale coraz więcej sygnałów (także technicznych) wskazuje, że w średnim terminie kurs zawita na 0,87.

Słabnie chęć do kupowania dolara

Dalej w poniedziałkowym kalendarium mamy dane z przemysłu USA – indeks NY Empire State (14:30) i produkcja przemysłowa (15:15). Jednak szanse, że wpłyną one na notowania dolara są niewielkie. Prognozy danych na dziś są obiecujące, choć biorąc za przykład brak reakcji na dane o sprzedaży detalicznej w ostatni piątek, można uznać, że dla rynku liczy się już tylko środowa konferencja po posiedzeniu FOMC. Naszym zdaniem w zeszłym tygodniu inwestorzy, pozycjonując się w dolarze, przyjęli zbyt jastrzębie oczekiwania względem tego, co faktycznie mogą usłyszeć ze strony prezes Fed Janet Yellen. Stopniowo narastająca ostrożność powstrzymuje od dalszego kupowania dolara, co też potwierdza ostatni raport CFTC. W tygodniu zakończonym 9 września (a zatem już po szokującym raporcie Fed z San Francisco) liczba pozycji w kontraktach na spadki EUR/USD i GBP/USD zmalała, a pozycja netto (długa minus krótka) także wskazuje na powściągliwość inwestorów. Naszym zdaniem buduje się baza na krótkoterminowe odbicie w górę, pod warunkiem rozczarowania środowym FOMC.

Polska: pogłębienie deflacji

Środek miesiąca przynosi dane o inflacji z Polski (14:00). Prognozujemy, że ceny w sierpniu spadły o 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Największy wpływ na pogłębienie spadku cen miały ceny żywności, które w porównaniu z lipcem spadły o 1,3 proc. Bez zmian pozostanie inflacja bazowa, która wzrośnie o 0,4 proc. r/r. Naszym zdaniem od następnego miesiąca wskaźnik CPI będzie rósł, jednak nadal pozostanie poniżej zera. Pozytywne zaskoczenie odczytem byłoby argumentem przemawiającym za utrzymaniem stóp procentowych na obecnym poziomie, jednak musiałyby temu towarzyszyć wyższe dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Jeśli się tak nie stanie, tzn. jeśli odczyty ukształtują się na poziomie konsensusów, to Rada Polityki Pieniężnej obniży koszt pieniądza na najbliższym posiedzeniu.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/