Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Nigdy nie lekceważ FOMC

Rosnące rentowności obligacji skarbowych USA zaczynają wspierac dolara Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Wczoraj pisałem, że Fed nie może być bardziej gołębi ponad to, co rynek zdołał już zdyskontować. Wskazywałem też na pozytywne sygnały płynące z rynku pracy, ale nie sądziłem, że zostanie to aż tak uwydatnione w komunikacie. Tymczasem stwierdzeniami, które w dużej mierze przyczyniły się do umocnienia dolara po publikacji treści dokumentu, były: „niepełne wykorzystanie zasobów pracy maleje” oraz „zatrudnienie notuje znaczne wzrosty przy spadającym bezrobociu”. W komunikacie nie było wzmianki o zwiększonych obawach Komitetu o utrzymanie się inflacji poniżej celu przez dłuższy czas. Taka mieszanka została odebrana jako jastrzębi impuls, który pchnął dolara wyżej, ale co ważniejsze, przełożył się na wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Kilka dni temu (17.10.) piałem, że dopóki rentowności 10-latek nie wrócą powyżej 2,30 proc., dolarowi będzie trudniej zyskiwać na wartości, w szczególności względem jena. Dziś rano oprocentowanie wynosi 2,31 proc., a wczoraj chwilowo było nawet 2,35 proc. Pozostałe miary wyceny polityki Fed także poszły w górę. Na podstawie kontraktów futures na stopę procentową prawdopodobieństwo, że stopy zostaną podniesione do października 2015 r. wzrosło do 75 proc. z 68 proc. wycenianych przed tygodniem.

Podsumowując, wczorajsza sugestia, że EUR/USD ponad 1,2750 jest dobrą okazją do odnowienia krótkiej pozycji, okazała się słuszna, gdyż dziś rano kurs testuje 1,26. W zasadzie w gronie G10 nie ma waluty silniejszej od dolara, a dzisiejsze dane mogą ten stan podtrzymać. O 13:30 poznamy wstępny szacunek PKB z USA za III kwartał. Nie jestem ekspertem od gospodarki amerykańskiej i tutaj w TMS Brokers nie przygotowujemy prognoz dla USA. Jednakże posiłkując się prognozami przesłanymi do Bloomberga widać, że choć konsensus kształtuje się a poziomie 3 proc., tak mediana szacunków pięciu najlepiej prognozujących analityków wynosi 3,3 proc. Jakkolwiek taka analiza nie jest zbyt ambitnym narzędziem, tak tydzień temu przy odczycie CPI sprawdziła się.

Dlatego jestem skłonny utrzymać długie pozycje w dolarze, choć im bliżej EUR/USD jest 1,25, tym większe widzę ryzyko realizacji zysków. Euro może szukać dziś wsparcia w odczytach inflacji z Niemiec. Wynik dla całego kraju poznamy o 14:00, ale poszczególne landy będą publikować dane od 9:00. USD/JPY pozytywnie koreluje z rosnącymi rentownościami w USA oraz dobrym klimatem na giełdach, gdzie inwestorów przekonała pewność Fedu do kondycji gospodarki. Ale tutaj podobnie, jak przy EUR/USD, bliskość 110 nieco straszy. Solidne lanie otrzymały AUD i NZD, szczególnie kiwi został przeceniony dodatkowo osłabiony przez stanowisko banku centralnego Nowej Zelandii. RBNZ usunął z komunikatu fragment „dalsze zacieśnianie będzie konieczne”, co odczytano gołębio i wykluczyło podwyżkę stóp procentowych w pierwszej połowie przyszłego roku. Powrót NZD/USD do dołków z września (0,77) wydaje się coraz bardziej prawdopodobny.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/