Opinie
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Minutes RPP

Inflacja i stopy procentowe w Polsce Źródło: GUS, NBP

Należy pamiętać, że rosnąca niepewność nie przekreśla scenariusza z ostatniej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Naszym zdaniem w kolejnym roku będziemy obserwować przyspieszenie tempa inflacji a głównym czynnikiem tego wzrostu będą ceny żywności. Będzie tak, ponieważ w tym rok żywność jest bardzo tania i tworzy to niską bazę statystyczną na przyszły rok. Oprócz inflacji cen żywności wzrosną ceny kategorii zaliczanych do inflacji bazowej, co jest powiązane z poprawą koniunktury wewnętrznej.

Część członków RPP dostrzega również zwiększenie dysparytetu stóp procentowych, co jest wywołane przez gołębie posunięcia Europejskiego Banku Centralnego. Członkowie RPP uważają również, że wraz ze wzrostem dysparytetu rośnie jego znaczenie dla kształtowania się siły złotego.

RPP odnotowała spowolnienie aktywności gospodarczej w ostatnich miesiącach, jednak opinie co do jego źródła są podzielone. Niektórzy członkowie przypisują je w całości zawirowaniom na Ukrainie, natomiast inni uważają, że spowolnienie jest tylko w części generowane przez ten konflikt.

Jeśli chodzi o inflację konsumencką, to RPP w lipcu miała do dyspozycji dane za maj i na ich podstawie uważa, że dezinflacja wynika nie tylko z czynników podażowych (ceny żywności), ale również z osłabionego popytu konsumenckiego. Zgadzamy się z tym poglądem, jednak należy pamiętać, że stabilny wzrost popytu krajowego będzie generował presję na wzrost cen w przyszłości, dlatego kolejne obniżki stóp mogłyby doprowadzić do przestrzelania poziomu stóp i w konsekwencji zmusić Radę do szybkiego zacieśnienia stóp w fazie ożywienia.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.