Tygodniowe
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Gołębi ton banków centralnych

Indeksy amerykańskie zostały wyniesione na nowe historyczne szczyty. Zarówno S&P 500, jak i Dow Jones Industrial zyskały w tym tygodniu niecałe 2 proc. Wtórowały im największe europejskie parkiety, a także główne giełdy Azji. Niestety dużo gorzej radził sobie rodzimy WIG20, który w mijającym tygodniu stracił niemal 2 proc.

USA: najdłuższa seria od 15 lat

Czwartkowy raport ADP wskazał, że w czerwcu powstało 281 tys. nowych miejsc pracy. Był to odczyt zdecydowanie lepszy od konsensusu, który wynosił 205 tys. Oznaczało to także wzrost wobec poprzedniego miesiąca, kiedy to powstało 179 tys. nowych miejsc pracy. Tak dobry odczyt pozwalał z optymizmem oczekiwać czwartkowej publikacji na temat zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Dane NFP potwierdziły bardzo dobry raport ADP. Stopa bezrobocia spadła w czerwcu do 6,1 proc. z 6,3 proc. w maju. W czerwcu przybyło 288 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Rynkowy konsensus zakładał 215 tys. Zrewidowano także dane majowe z 217 tys. do 224 tys. Jest to najdłuższa seria odczytów powyżej 200 tys. od 1999 roku. Wzrost średniej stawki godzinowej wyniósł 2,0 proc. wobec 1,9 proc. Tak dobre dane nie wywołały jednak gwałtownego umocnienia dolara, ze względu na duży udział sezonowych etatów w przyroście zatrudnienia.

Szwecja: Riksbank tnie stopy

Bank Centralny Szwecji zdecydował w czwartek o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb. Tym samym główna z nich znalazła się na poziomie 0,25 proc. Rynek wyceniał obniżkę do 0,50 proc. W związku z tym na wartości bardzo wyraźnie zaczęła tracić korona szwedzka. Motywacją do takiej decyzji była bardzo niska inflacja, która znajduje się wyraźnie poniżej projekcji Riksbanku. Kolejne posiedzenie zaplanowane jest na wrzesień. Dziś kolejny cios przyszedł ze strojony odczytu na temat produkcji przemysłowej, który wypadł fatalnie. Spadła ona bowiem o 2,2 proc. w ujęciu rocznym, konsensus rynkowy zakładał natomiast wzrost o 0,1 proc. r/r. Co więcej w dół zrewidowany został odczyt za poprzedni miesiąc – z 0,6 do 0,3 proc. r/r. Wystrzał kursu EUR/SEK w górę potwierdzony został przez spadek różnicy miedzy 2-letnimi swapami na stopę procentową, wiec można założyć, że ruch ten będzie dość trwały.

Australia: słowne osłabianie AUD

W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Banku Rezerw Australii. Zdecydowano na nim o pzostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie zgodnie z konsensusem. Głównymi powodami są przewartościowana waluta, cięcia budżetowe oraz spowolnienie inwestycji górniczych. Komunikat po posiedzeniu był bardzo zbliżony do poprzedniego, jednak rynek obawiał się dużo bardziej gołębiego wydźwięku, przez co dolar australijski nieco się umocnił. Nie trwało to jednak zbyt długo ponieważ już następnego dnia przyszła fala deprecjacji tej waluty. Pierwszy z ciosów przyszedł ze strony odczytu dotyczącego bilansu handlowego. Eksport spadł o 85 proc. w ujęciu miesięcznym, a import o 1 proc. m/m. Deficyt handlowy wyniósł aż 1,91 miliarda dolarów australijskich. Był to najniższy odczyt od półtorej roku. Następnego dnia słownej interwencji osłabiającej AUD dokonał prezes RBA Glenn Stevens. Powiedział on, że australijska waluta jest przewartościowana co najmniej o kilka centów. W związku z tym w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach AUD może się osłabiać.

Polska: RPP nie obniża stóp

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie (główna 2,5 proc.). Co istotne z komunikatu po posiedzeniu RPP usunięto zapis o forward guidance. Jest to decyzja wbrew naszym oczekiwaniom i wcześniejszym słowom Marka Belki, który zapewniał, że Rada będzie chciała stabilizować stopy jak najdłużej. Zapewnienie o braku zmian stóp procentowych przez najbliższe pół roku pozwoliłoby na utrzymanie dotychczasowej pewności zarówno banków jak i kredytobiorców. Z drugiej strony prezes NBP zapewnił, że wycofanie forwad guidance nie oznacza obniżki stóp we wrześniu. Prawdopodobieństwo cięcia stóp pozostaje bardzo niewielkie, jednak wydźwięk tego komunikatu jest nieco gołębi.  Ponadto dowiedzieliśmy się, że w kolejnych miesiącach decyzje RPP będą determinowane przez perspektywy wzrostu PKB i CPI w średnim okresie. Naszym zdaniem większą rolę będzie odgrywać ta druga zmienna, co może oznaczać, że rośnie presja gołębio nastawionych członków Rady. RPP ocenia, że ożywienie gospodarcze i stopniowa poprawa na rynku pracy powinna sprzyjać stopniowemu przybliżaniu CPI w pobliże celu w horyzoncie projekcji.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/