Tygodniowe
Autor: autor: Konrad Białas

Bolesne przebudzenie zmienności

Indeks zmienności na rynku walutowymŹródło: Bloomberg

Co ciekawe, w ostatnim tygodniu zmiany było mocno ukierunkowane na kupno amerykańskiego dolara kosztem wszystkich walut z grona G10 oraz prawie wszystkich walut rynków wschodzących. W pierwszej grupie największe straty poniósł dolar australijski (-3,59 proc.), w drugiej – real brazylijski (-3,45 proc.). Dotkliwa przecena dosięgła także rynek towarowy.

Doszacowując politykę Fed

Skok zmienności jest pokłosiem trwających od poniedziałku zmian w wycenie oczekiwań ścieżki podwyżek stóp procentowych Fed. W poniedziałek raport oddziału Rezerwy Federalnej w San Francisco wskazał, że inwestorzy nie w pełni dyskontują trajektorię podwyżek stóp procentowych, jaka jest oczekiwana przez samych członków Fed. Takiego zaproszenia do kupowania dolara inwestorzy zwykli nie odrzucać. Wsparcie dla waluty stanowiły zmiany na amerykańskiej krzywej rentowności. Oprocentowanie 2-, 5- i 10-latek zgodnie poszybowało do kilkumiesięcznych maksimów. Pytaniem pozostaje jednak, czy na posiedzeniu 16-17 września Fed rzeczywiście zarysuje tak jastrzębie nastawienie? Budowanie oczekiwań rynkowych na szybsze/silniejsze podwyżki stóp procentowych stwarza zagrożenie przedwczesnego wzrostu rynkowych stóp procentowych. Dla przypomnienia, oprocentowanie 10-latek jest benchmarkiem dla kosztu kredytu, więc wyższe rentowności przekładają się na malejący dochód rozporządzalny, dławiąc wzrost gospodarczy. Już raz, w połowie ubiegłego roku, Fed „sparzył się” na przedwczesnym poruszaniu tematu odchodzenia od ultra-łagodnej polityki monetarnej, a później w bólach starał się ostudzić rynkowe spekulacje. Nie uchroniło to od wzrostu rentowności 10-latek z 1,62 proc. do 3 proc. na przestrzeni zaledwie 5 miesięcy. Zatem teraz jeśli na konferencji po posiedzeniu prezes Fed Janet Yellen będzie chciała zabrzmieć jak najbardziej gołębio, to na mocno wykupionym rynku dolara zrodzi się ryzyko krótkoterminowej realizacji zysków. Mimo tego oczywiste jest, ze zacieśnianie monetarne w USA jest nieuchronne, więc każde cofnięcie dolara będzie traktowane jako okazja do ponownego otwierania długich pozycji.

Szkockie problemy funta

Tydzień fatalnie zaczął się dla funta. Notowania GBP/USD otworzyły się luką spadkową, a w kolejnych godzinach kurs sięgnął najniższych poziomów od listopada 2013 r. (1,6050). Przecena funta związana była z weekendowymi sondażami, które po raz pierwszy wskazały na zwycięstwo szkockich separatystów (51 proc. głosów za niepodległością). Presja na brytyjskiej walucie utrzymuje się już od kilku tygodni, ale dopiero na dwa tygodnie przed referendum sondaże uwiarygodniły ryzyko, że Szkocja może się odłączyć od Wielkiej Brytanii. W ciągu tygodnia kolejne sondaże były już mniej przychylne secesji, dzięki czemu funt nieco odreagował, ale presja będzie się utrzymywać aż do terminu referendum, tj. 18 września. Choć kursowi GBP/USD grozi zjazd nawet poniżej 1,55 w przypadku wygranej zwolenników secesji Szkocji, to jednak bardziej prawdopodobny jest odwrotny wynik. W takim wypadku rynek funta czeka tzw. „rajd ulgi” wymazujący ostatnią słabość.

Dolar australijski na pastwie odwrotu od „carry trade”

O tym, jak silny był odwrót inwestorów w kierunku dolara amerykańskiego najlepiej świadczy zachowanie AUD/USD. Australijską walutę przed przeceną nie uchroniły wyśmienite dane z tamtejszego rynku pracy. W sierpniu przybyło 121 tys. nowych miejsc pracy, zdecydowanie powyżej prognoz (15 tys.) i najwyżej w historii. Stopa bezrobocia spadła 0,3 pkt proc. do 6,1 proc. i odrobiła niemal cały zaskakujący wzrost z lipca. Choć dane zredukowały spekulacje o dalszych obniżkach stóp procentowych przez RBA, to jednak dla inwestorów liczyło się zupełnie coś innego. Masowe wychodzenie z transakcji „carry trade”, dodatkowo podsycane przez dodatnią korelację z rynkiem surowcowym było przeważającym argumentem za wyprzedażą dolara australijskiego.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/