Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Marazmu ciąg dalszy

Rynek dolara ustabilizował się, podobnie zmienność na globalnym rynku walutowymIndeks dolarowy DXY i DB Currency Volatility IndexŹródło: Bloomberg

Zapowiada się kolejny dzień marazmu na rynkach. By się zbytnio nie rozwodzić w temacie, rynek czeka na jutrzejszy rezultat wrześniowego posiedzenia FOMC i informacje, czy zawiane bycze nastawienie wobec dolara ma poparcie w stanowisku banku centralnego. Do tego czasu rynek dolara niemal zamarł, o czym świadczą kosmetyczne zmiany indeksu dolarowego DXY. Dane makro w mniejszym lub większym stopniu ignorowane są ignorowane. Wczoraj raport o produkcji przemysłowej z USA przyniósł wahnięcie indeksu dolarowego o 0,1 proc., a dzisiejsze dane o inflacji PPI (14:30) same w sobie są mniej istotne dla inwestorów. Dane o inflacji poznamy także z Wielkiej Brytanii, jednak rynek funta zapatrzony jest na czwartkowe referendum w sprawie niepodległości Szkocji i w tym tygodniu dane makro schodzą na dalszy plan. Najważniejszą publikacją we wtorek jest indeks ZEW z Niemiec (11:00). Oczekiwany jest spadek do 5 z 8,6, gdyż widoczne spowolnienie gospodarcze w strefie euro rzuca się cieniem na perspektywy wzrostu niemieckiej gospodarki. Z drugiej jednak strony dobre odczyty dotyczące zamówień przemysłowych, produkcji i eksportu dają nadzieję, że największa gospodarka bloku broni się przed hamowaniem ożywienia. Mimo tego, szanse na ruch EUR/USD o więcej, jak 30 pkt po danych są marne.

Polska: zatrudnienie przyspieszy w IV kwartale

Prognozujemy niewielkie przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń, które w sierpniu były wyższe o 3,8 proc. niż rok wcześniej, natomiast w przypadku zatrudnienia dynamika wzrostu powinna znaleźć się na zeszłomiesięcznym poziomie tj. 0,8 proc. r/r. Również dzisiaj poznamy dynamikę inflacji bazowej, która naszym zdaniem ukształtuje się na poziomie 0,3 proc. r/r. Dane te będą miały neutralny charakter na ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce, a co za tym idzie na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Naszym zdaniem wzrost zatrudnienia przyspieszy dopiero w czwartym kwartale i pochodną tego będzie również rosnąca dynamika wynagrodzeń. Oba te czynniki powinny podbić realny fundusz płac do czteroletnich maksimów, dodatnio wpłynąć na koniunkturę w kraju, kompensując tym samym niższy popyt zagraniczny. Dla złotego dane pozostają jednak neutralne.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/