Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Dzień z inflacją

Wykres godzionowy kursu EUR/USD Źródło: TMS Direct

Eurodolar zszedł dziś poniżej 1,3350. Umocnienie dolara w przypadku dobrego odczytu inflacyjnego może jeszcze postępować. Wczoraj umocnił się nieco także polski złoty. Kurs EUR/PLN zniżkował o około 2 gr, natomiast USD/PLN pozostał dość stabilny. Dodatkowo rynek wydaje się wyceniać oczekiwania co do jastrzębich zapisków z ostatniego posiedzenia FOMC. Oczekiwania związane z tempem wzrostu cen w lipcu kształtują się na poziomie 2,0 proc. w ujęciu rocznym. O godz. 14:30 poznamy także dane z rynku nieruchomości. Będą to rozpoczęte budowy domów i oraz wydane pozwolenia na budowę. Dane o sprzedaży oraz nastrojach na rynku nieruchomości zdołały już odbić. Jeżeli również dzisiejsze dane okażą się dobre, to będzie to bardzo dobry znak dla amerykańskiego rynku nieruchomości jako całości. Konsensus zakłada, że lipcowe tempo wzrostu cen w Wielkiej Brytanii wyniosło 1,8 proc. w ujęciu rocznym. Inflacja bazowa ma ukształtować się na poziomie 1,9 proc. r/r. W obu przypadkach oznacza to spadek o 0,1 pkt. proc. wobec poprzedniego miesiąca. Wpływ danych inflacyjnych zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i USA może być jednak ograniczony ze względu na jutrzejsze publikacje zapisków z posiedzeń banków centralnych obu tych krajów.

Waluty Antypodów na przeciwległych biegunach

Zdecydowanie najsilniej spośród walut z grona G10 traci dziś dolar nowozelandzki. Jest to pokłosie opublikowanych w nocy prognoz rządu Nowej Zelandii. Zakładają one dużo niższą niż wcześniej prognozowano nadwyżkę budżetową oraz wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego. Obniżone zostały także oczekiwania związane z tempem wzrostu cen, co jeszcze bardziej oddala potencjalną kolejną podwyżkę stóp procentowych. Na drugim biegunie znalazł się dolar australijski, który pod wpływem nocnej publikacji zapisków z ostatniego posiedzenia RBA umocnił się wobec wszystkich walut z grona G10. Uczestnicy rynku spodziewali się ich nieco bardziej gołębiego wydźwięku. Nie pojawiła się jednak żadna informacja o możliwej obniżce stóp procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. RBA wyraziło jednak obawy związane z tempem wzrostu gospodarczego.

Polska: Zatrudnienie rośnie stabilnie

W przypadku wynagrodzeń nasza prognoza jest nieznacznie bardziej optymistyczna od oczekiwań rynku. Szacujemy, że w maju wynagrodzenia wzrosły o 4,0 proc. r/r. w ujęciu rocznym, natomiast nasz szacunek wzrostu zatrudnienia wynosi 0,7 proc. r/r. Wzrost wynagrodzeń to pochodna stabilnej sytuacji na rynku pracy obrazowanej m.in. przez wzrost liczby zatrudnionych oraz efekt rosnącego wykorzystania sił produkcyjnych. Prognoza wzrostu zatrudnienia oparta jest na subindeksie przyszłego zatrudnienia publikowanego przez GUS, który od początku roku utrzymuje się najwyżej od 2008 r. Na stabilizację sytuacji na rynku pracy wpływ miała spadająca liczba nowych zamówień.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/