Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Czy to już ten moment?

Opublikowane nad ranem dane z chińskiej gospodarki były zbliżone do oczekiwań, zatem piątkowy handel zaczyna się w spokojnej atmosferze. Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 11,7 proc. r/r (prog. 11,5 proc.), a produkcja przemysłowa zwiększyła się o 7,2 proc. (prog. 7,5 proc.). Dalej w ciągu dnia poznamy dane o październikowej produkcji z Eurolandu. Biorąc pod uwagę, że dotychczas opublikowane dane z Niemiec, Francji i Włoch były słabe, dzisiejszy odczyt może zaskoczyć in minus (prog. 0,2 proc. m/m) i negatywnie wpływać na EUR. Większe ryzyko stanowi jednak ogłoszenie z EBC dotyczące wielkości umorzonych pożyczek LTRO udzielonych w 2011/2012 r. Spłaty występują co tydzień, ale dzisiejsza zyskuje na znaczeniu w związku z wczorajszą aukcją TLTRO. Dzisiejsze dane wskażą, ile z wczoraj zaciągniętych pożyczek było faktycznym zastrzykiem płynności, a ile służyło na potrzeby zamiany z LTRO. Jeśli spłaty będą większe niż oczekiwane 13 mld EUR, euro znajdzie się pod presją. Po południu z Polski poznamy mało istotną (z punktu widzenia PLN) podaż pieniądza M3 za listopad (TMS: 8,5 proc. r/r, konsensus: 7,9 proc.). Dalej na rynek trafi inflacja PPI z USA, gdzie oczekiwany jest spadek cen o 0,1 proc. m/m w ślad za taniejącą ropą naftową. Spadek PPI będzie wywierał presję na CPI, ale póki Fed pozostaje mocniej skoncentrowany na inflacji popytowej niż tymczasowym wpływie czynników podażowych (szok naftowy), nie ma ryzyka dla złagodzenia nastawienia. Na koniec mamy indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan – prognozowany wzrost do 89,5 powinien wspierać USD.

Niedzielne wybory parlamentarne w Japonii powinny zakończyć się zwycięstwem rządzącej koalicji i utrzymaniem się na stanowisku premiera Shinzo Abe. Tak przynajmniej wskazują dotychczasowe sondaże i jeśli znajdą potwierdzenie w oficjalnych wynikach, będzie to sygnał podtrzymania reflacyjnej polityki fiskalnej, co oznacza powrót presji na osłabienie jena. Jakkolwiek termin wyborów i potencjalny rezultat są znane inwestorom od pewnego czasu, tak mając na uwadze ostatnią redukcję długich pozycji w USD/JPY, sądzimy, że w kursie drzemie potencjał wzrostowy, który może się uwolnić po weekendzie.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/