Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Co dalej z funtem?

Pierwszą z dzisiejszych ważnych dzisiejszych publikacji makroekonomicznych będzie indeks instytutu Ifo (10:00). Obrazuje on nastroje wśród 7 tys. niemieckich przedsiębiorców. Konsensus dla lipcowego odczytu zakłada spadek zarówno oczekiwań co do przyszłości, jak i bieżącej sytuacji. Zbiorczy indeks według oczekiwań spadnie do 109,4 pkt. z 109,7 pkt. w czerwcu. W związku z wczorajszymi bardzo dobrymi danymi PMI istnieje ryzyko odczytu powyżej prognoz, co krótkoterminowo może umocnić euro. Należy pamiętać także o dość słabym ostatnim odczytem indeksu ZEW. Niemniej jednak próba badawcza Ifo i PMI są do siebie dużo bardziej zbliżone.

Pół godziny później poznamy wstępny odczyt PKB za II kwartał w wielkiej Brytanii. Należy jednak zwrócić , że pierwsze szacunki obejmują jedynie 40 proc. całkowitej wartości PKB. W ostatnich 20 latach odczyt ten rewidowany był średnio o 0,4 pkt. proc. Po wczorajszym zejściu kursu GBP/USD poniżej 1,70 dzisiejsze dane na temat dynamiki wzrostu gospodarczego mogą okazać się dla przyszłości brytyjskiej waluty. Oczekiwania wynoszą 0,8 proc. k/k. Biorąc pod uwagę wysokie wartości wskaźników wyprzedzających dla II kwartału, istnieje ryzyku odczytu lepszego od prognoz. Jednakże obraz ten nieco psują majowej odczyty z sektora przemysłowego. Dzisiejszy odczyt może wpłynąć także na termin decyzji o ewentualnej podwyżce stóp procentowych.

O godz. 14:30 poznamy dość istotne dane ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to czerwcowy odczyt dotyczący dóbr trwałego użytku. Ma on wynieść 0,5 proc., wskazując na wyraźne odbicie po bardzo słabej majowej publikacji. Biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność tej figury nie powinna ona wywrzeć dużego wpływu na notowania dolara amerykańskiego. Sezon wyników w USA trwa w najlepsze. Swoje raporty za II kwartał pokazało już ponad 40 proc. firm z indeksu S&P 500. Przychody przewyższają prognozy średnio o 0,8 proc., natomiast zyski o niemal 6 proc. Najbardziej pozytywnie zaskakującymi branżami są finansowa i ochrona zdrowia.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/