Opinie
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Wzrost oddali widmo obniżek stóp

PKB i Bieżąca Ocena Sytuacji Ekonomicznej Źródło: GUS, NBP

Obecnie tylko jedna spośród 24 instytucji ankietowanych przez Parkiet prognozuje właśnie tak niską dynamikę. Mediana oczekiwań wynosi 3,2 proc. r/r, jednak naszym zdaniem gospodarka rosła w podobnym tempie do tego odnotowanego w poprzednim kwartale, czyli 3,4 proc.

Tempo poprawy utrzyma się

Jeśli wzrost gospodarczy ukształtuje się zgodnie z naszą prognozą, to będzie to koniec jakichkolwiek dyskusji na temat obniżek stóp procentowych w Polsce. Należy pamiętać, że część członków Rady Polityki Pieniężnej potwierdziła gotowość do obniżki stóp, ale tylko w przypadku spadku tempa poniżej 3 proc., co tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest bardzo mało prawdopodobne. Jutrzejsza publikacja może da sygnał, że skala wyhamowania jest niewielka i gospodarka stabilnie wraca do potencjału. Podobnie wygląda sytuacja w regionie. Oczekiwania rynkowe zarówno w przypadku Węgier i Czech zakładają utrzymanie dynamiki wzrostu odnotowanej kwartał wcześniej.

Kruchość rynku pracy utrudnia odbudowę popytu

Na wzrost PKB o 3,4 proc. złożyły się: umiarkowana poprawa konsumpcji, niższa dynamika inwestycji oraz wsparcie ze strony eksportu netto. Szacujemy, że konsumpcja prywatna wzrosła o 2,8 proc. r/r, co jest wynikiem wyższym o 0,1 pkt. proc. niż w poprzednim kwartale (rynek prognozuje utrzymanie dynamiki z poprzedniego kwartału). W całym drugim kwartale obserwowaliśmy oderwanie się danych twardych takich jak obroty w handlu czy sprzedaż detaliczna od danych ankietowych GUS, które wskazują na kontynuację poprawy. Naszym zdaniem wynika to z tego, że gospodarstwa domowe – podobnie jak przedsiębiorstwa - -przeszacowały tempo poprawy koniunktury w drugim kwartale. Oficjalne dane z rynku pracy np. stopa bezrobocia rejestrowanego pokazują poprawę, jednak gros tej poprawy można przypisać aktywnej polityce rynku pracy, czyli programom stażowym dla absolwentów lub osób w wieku 50+. Należy również pamiętać, że na 770 tys. osób wyrejestrowanych, tylko 340 tys. znalazło pracę, a reszta została wykreślona z rejestru. Lepszą ilustrację dla rynku pracy stanowi wskaźnik zatrudnienia, który stał w miejscu przez trzy miesiące na poziomie 5515 tys. Ponadto coraz mniejszy odsetek bezrobotnych jest uprawnionych do zasiłku, co ogranicza mobilność i w rezultacie utrudnia znalezienie pracy. Gospodarstwa domowe nie są jeszcze w stanie pozwolić sobie na większe wydatki z uwagi na kruchość poprawy na rynku pracy. Naszym zdaniem taka sytuacja będzie charakteryzować rodzimy rynek pracy przez najbliższe dwa lub trzy kwartały, co pokrywa się z pesymistycznymi prognozami popytu na pracę podawanymi przez agencję pracy Manpower.

Inwestycje nie powtórzą dobrego wyniku

Inwestycje przedsiębiorstw wzrosną o 4,2 proc. w ujęciu rocznym, co jest znacznie niższą dynamiką niż kwartał temu (10,4 proc.), jednak trzeba pamiętać, ze tamten wynik był spowodowany dobrymi warunkami atmosferycznymi. W całym drugim kwartale obserwowaliśmy wolniejsze tempo produkcji dóbr inwestycyjnych, które z wyprzedzeniem informują o nakładach inwestycyjnych. Podobny obraz przedstawiają badania koniunktury NBP. W drugim kwartale spadł udział zaakceptowanych wniosków kredytowych, a w ostatnich latach był to wskaźnik, który dobrze odzwierciedlał inwestycje. W następnych kwartałach nakłady będą rosły w podobnym tempie, co jest podyktowane wysoką niepewnością związaną z konfliktem na Ukrainie.

Handel będzie stanowił wsparcie

Dodatkowo wzrost wspierać będzie handel zagraniczny, który w drugim kwartale kontynuował pozytywne tendencje. Wg szacunków NBP saldo obrotów towarowych w drugim kwartale wyniosło 4384 mln zł, co pozwoli na dodatni wkład do wzrostu gospodarczego. W najbliższych miesiącach spodziewamy się spowolnienia eksportu netto z uwagi na rosyjskie embargo, które bezpośrednio i pośrednio wpłynie na stan koniunktury w Polsce. Pośredni wpływ to efekt słabszej koniunktury w strefie euro.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/