Opinie
Autor: autor: Szymon Zajkowski

W. Brytania: możliwy pierwszy głosy za podwyżką

Co więcej stopa bezrobocia spadła do 6,5 proc., czyli najniższego poziomu od grudnia 2008 roku, a wzrost gospodarczy w drugim kwartale wypadł zgodnie z oczekiwaniami (3,1 proc. r/r i 0,8 proc. kw/kw). Rozczarowały jednak ostatnie odczyty sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz dynamiki wynagrodzeń. Uważamy, że ten ostatni czynnik jest szczególnie uważamy. Dynamika średniego wynagrodzenia spadła bowiem drugi miesiąc z rzędu, do najniższego poziomu od połowy 2009 roku (0,3 proc.). Tym samym przy nabierającej tempa dynamice inflacji, kurczą się realne wynagrodzenia. Sądzimy, więc że prawdopodobieństwo podwyżki stóp wyraźnie wzrośnie dopiero w momencie, gdy zauważalnie odbije dynamika wynagrodzeń.

Z drugiej strony za podwyżką stóp przemawia „przegrzewający się” rynek nieruchomości. Dynamika cen domów w lipcu, co prawda spowolniła o 1,2 proc. w porównaniu do czerwca (do 10,6 proc. r/r), niemniej jednak to wciąż wartość bliska najwyższej od 2005 roku. W samym Londynie w drugim kwartale ceny nieruchomości skoczyły najsilniej od 27 lat. Bardzo wysoko pozostaje również indeks PMI sektora budowlanego (62,4 pkt.). W ostatnich tygodniach gubernator Banku Anglii Mark Carney zapowiadał również podjęcie kroków mających na celu schłodzenie koniunktury na rynku nieruchomości. Obecnie 13 z 42 instytucji finansowych ankietowanych przez agencję Bloomberg prognozuje podwyżkę stóp na IV kw. bieżącego roku, większość natomiast zakłada I kw. 2015 roku.

Uważamy, że na kończącym się w czwartek posiedzeniu nie dojdzie do żadnych zmian w polityce pieniężnej. Niemniej jednak presja rynku nieruchomości oraz zmniejszające się niewykorzystane moce produkcyjne (na co wskazuje m. in. przyspieszający wzrost gospodarczy), skłonić mogą przynajmniej jednego członka MPC do zagłosowania za podwyżką stóp. O tym jednak dowiemy się dopiero przy okazji publikacji protokołu z posiedzenia.

Sądzimy, że decyzja o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie nie wywoła silnej reakcji w notowaniach funta szterlinga. Podtrzymujemy jednak nasze zdanie, że w najbliższych miesiącach perspektywa zacieśnienia polityki pieniężnej przekładać będzie się na umocnienie brytyjskiej waluty. Impulsami do aprecjacji powinny stawać się stosunkowo dobre dane makro, które będą utwierdzać uczestników rynku o nieuchronności decyzji o podwyżce stóp. Uważamy, że funt ma szanse na dalszy wzrost wartości wobec euro. Rozbieżne drogi Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego powinny przekładać się na zwiększenie korzystnej dla Wielkiej Brytanii różnicy w rynkowych stopach procentowych.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/