Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 24 V

EUR/USD

Powstała na wykresie dziennym formacja objęcia bessy oraz sygnał sprzedaży wygenerowany przez oscylator stochastyczny zapowiadają spadkową korektę. Dodajmy, że aktywacja podaży nie nastąpiła w przypadkowym miejscu, bo w okolicach maksimów ustanowionych po wyborach prezydenckich w USA (1,1270). Istotnym wsparciem dla rynku niedźwiedzia będzie 1,10, gdzie znajdziemy zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc. (najsilniejsze połączenie zniesień) oraz szczyt z 5 maja.

USD/JPY

USD/JPY co prawda odbił się od zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 110,45, jednak strona popytowa póki co nie ma siły na powiększenie korekty. Słabość rynku byka wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo ponownego zawrotu na południe. Przebicie wyznaczonego wsparcia otworzy drogę najpierw do zniesienia 78,6 proc. w rejonie 109,45, a następnie do kwietniowych minimów przy 108,15.

GBP/USD

GBP/USD od 18 kwietnia porusza się w obrębie formacji flagi. Z jednej strony jest to formacja kontynuacji trendu, co wspiera wybicie górą, z drugiej jednak nie sposób nie zauważyć dywergencji z oscylatorem stochastycznym. Warto zatem poczekać na wybicie i podłączyć się do sygnalnego ruchu. Kolejnym oporem będzie 1,3440 (maksima z lipca i września 2016 r.). Wsparciem – szczyty z grudnia 2016 r. oraz przełomu stycznia i lutego bieżącego przy 1,2730.

USD/CAD

Wyrysowana na wykresie D1 formacja młota przy istotnym wsparciu (zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc., szczyt z 8 marca, poziom overbalance) przemawia za rychłym powrotem do trendu wzrostowego. Oporu należy szukać przy 1,3800, gdzie wypada szczyt ustanowiony na początku maja bieżącego roku. Jego przebicie otworzy drogę przynajmniej do zewnętrznego 127,2 proc. w okolicach 1,3880.

USD/CHF

USD/CHF przebił istotne wsparcie przy 0,9820, na które składały się dołki z 25 marca i 24 kwietnia. Obecnie notowania tworzą zwyżkowy impuls, jednak należy go traktować jedynie jako korektę przed kontynuacją spadków. Celem niedźwiedzi będzie linia łącząca dołki od kwietnia ubiegłego roku w rejonie 0,9620.

AUD/USD

AUD/USD zatrzymał się przy zniesieniu Fibonacciego 38,2 proc. korespondującego z dołkami z 8 marca i 10 kwietnia. Dwie ostatnie dzienne świece to spadająca gwiazda i wisielec, które zapowiadają zakończenie zwyżki. Wsparcia należy szukać przy 0,7320, gdzie znajdziemy dołki z 9 maja. Ich przebicie pozwoli na pogłębienie spadków w kierunku grudniowych dołków przy 7160.

NZD/USD

NZD/USD opiera się na nałożonych na siebie zniesieniach Fibonacciego 38,2 proc. i 50 proc. przy 0,7030. Wysoki poziom oscylatora stochastycznego oraz wczorajsza spadająca gwiazda oznaczają możliwą aktywację podaży. W tym wypadku należy oczekiwać spadku w okolice dołków ustanowionych w maju przy 0,6815.

EUR/PLN

EUR/PLN wyraźnie nie może obrać konkretnego kierunku. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się wyczekanie odpowiedniego sygnału, który nakreśli dalszy scenariusz. Od góry trzyma poziom 4.24 (szczyt z 9 maja, średnioterminowa linia trendu), natomiast od dołu 4,1560 (minima z 16 maja). Kolejnym wsparciem będzie 4,10, natomiast oporem 4,28.

USD/PLN

USD/PLN przykleił się do wsparcia przy 3,7250 złożonego z dolnej bandy kanału spadkowego, w obrębie którego kurs porusza się od grudnia zeszłego roku. Uważam, że bariera ta nie zostanie przebite bez uprzedniej korekty, której zasięg sięga poziomu 3,81 (zniesienie Fibonacciego 50 proc., dołki z 1 i 8 maja oraz szczyt z 18 maja).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/