Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Przegląd wydarzeń nadchodzącego tygodnia

Spodziewamy się, że wtorkowej decyzji RBA w sprawie poziomu stóp procentowych będzie towarzyszyło podtrzymanie dotychczas prowadzonej retoryki. W komunikacie płynącym z banku ponownie zostanie zwrócona uwaga na słabość inflacji bazowej, która w dalszej mierze znajduje się tuż poniżej przyjętego celu. Tradycyjnie dawkę optymizmu powinny wszczepić wzmianki w zakresie zacieśniającego się rynku pracy, co w następujących kwartałach będzie warunkowało nasilenie się presji płacowej i w konsekwencji podbicie obserwowanej dynamiki cen. Szansę na nieco jastrzębie podejście RBA budują rynkowe przetasowania, bowiem od ostatniej publikacji obserwuje się wyraźne osłabienie AUD sięgające 4,0 proc., a także masywny skok cen baryłki ropy. Z kolei ostrożność australijskich oficjeli hamują słabsze procesy inercyjne, które objawiają się rozczarowującymi szacunkami inflacji CPI za miniony kwartał (0,6 proc. kw./kw., konsensus: 0,8 proc.).

Grono przyszłotygodniowych decyzji banków centralnych rozszerzy podtrzymanie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Na podstawie sporządzonych modeli prognostycznych spodziewamy się, że pierwsza decyzja o podwyżce nastąpi w III kwartale 2019 roku. Wśród argumentów za prowadzeniem szeroko zakrojonej polityki „wait-and-see” tradycyjnie znajdą się wzmianki dotyczące słabości cen bazowych, które będą balansowane przez zestaw potencjalnych implikacji wynikających z relatywnie wysokiej dynamiki wynagrodzeń. Możliwość pozostawienia stóp procentowych na obecnych poziomach wspiera dodatkowo wysokość luki popytowej. W sporządzonych symulacjach zakładamy wystąpienie pierwszych oznak przegrzania gospodarki pod koniec przyszłego roku.

Dla gospodarek Starego Kontynentu przyszły tydzień nie zyskuje miana wyroczni, bowiem dane dotyczące produkcji oraz nowych zamówień przemysłowych w Niemczech dotyczą stanu na koniec września. Podobna prawidłowość dotyczy serii finalnych odczytów PMI, które powinny wskazać na występowanie stosunkowo stabilnych trendów w gospodarkach państw strefy euro. Potencjalną szansę na rewizję odnotowanego tempa wzrostu w III kwartale może zasugerować brytyjska produkcja przemysłowa. We wstępnym szacunku zaobserwowano kwartalny wzrost produktu sektora o 0,3 proc., co zaskoczyło oczekiwania ankietowanych uczestników rynku z racji na obecnie obserwowane prawidłowości.

Inwestorzy oczekujący obecności impulsu wpływającego na sentyment na rynku surowcowym nie powinni być zawiedzeni. Obok cotygodniowej publikacji amerykańskich zapasów ropy naftowej znajdą się październikowe odczyty dotyczące chińskiej wymiany handlowej, które mogą istotnie podkręcić zmienność metali przemysłowych. Na podstawie prognoz ankietowanych przez agencję Bloomberga należy spodziewać się podtrzymania stosunkowo wysokiej dynamiki importu mogącej wygenerować roczną stopę na poziomie 17,0 proc. W przypadku bilansu handlowego spodziewamy się wyraźnego rozczarowania. W oparciu o sporządzone modele predykcyjne zauważamy, że osiągnięcie konsensualnej wartości rzędu 39 mld USD wyraźnie utrudnią nie tylko efekty sezonowe, ale również prawidłowości cykliczne.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/