Tygodniowe
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Lipiec miesiącem dolara

Najsilniej tracącym metalem szlachetnym było w tym tygodniu srebro, które spadło o ponad 3 proc. Na wartości zyskiwały za to metale przemysłowe, m.in. na fali dobrych danych z Chin (przemysłowy PMI najwyżej od półtorej roku). Najsilniejszym z największych europejskich indeksów był w tym tygodniu hiszpański IBEX. Zyskał około 3 proc. Grupuje on 35 największych spółek z większego z państw Półwyspu Iberyjskiego.

Wstępne indeksy PMI dla całej strefy euro wypadły lepiej od oczekiwań i wyniosły odpowiednio 51,9 pkt. dla przemysłu i 54,4 pkt. dla usług. Oznacza to, że oba sektory znajdują się w fazie rozwoju. Opublikowane zostały także dane dla Francji i Niemiec. Jedynie odczyt przemysłowego PMI dla Francji okazał sie gorszy od oczekiwań i znalazł się poniżej granicy 50 pkt. Wyniósł one zaledwie 47,6 pkt. co wskazuje na postępujące problemy w sektorze przemysłowym drugiej największej gospodarki strefy euro. Za to PMI dla usług w strefie euro i Niemczech znalazły się na wielomiesięcznych szczytach. Usługi w strefie euro są w najlepszej kondycji od 38 miesięcy, natomiast w Niemczech od 37 miesięcy. Niebyt optymistycznie wypadł za to odczyt indeks Ifo. Nastroje wśród 7 tys. niemieckich przedsiębiorców spadły do poziomu 108,0 pkt. Gorzej od oczekiwań wypadła zarówno ocena sytuacji bieżącej, jak i przyszłej.

W. Brytania: funta może czekać korekta

Po  mniej „jastrzębich” - protokole z posiedzenia Banku Anglii oraz słowach Marka Carneya, presję na osłabienie funta nałożyły słabsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej. W czerwcu wzrosła ona bowiem o zaledwie 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym (konsensus 0,3 proc.) oraz 3,6 proc. rok do roku (konsensus 3,9 proc.). W protokole z posiedzenia Banku Anglii kluczowe było pewne zbagatelizowanie ostatniego wzrostu inflacji, a zwrócenie uwagi na utrzymującą się słabość wzrostu wynagrodzeń. W podobnym tonie wypowiedział się gubernator BoE Mark Carney, który co prawda stwierdził, że władze monetarne zbliżają się do podjęcia decyzji o podwyżce stóp, jednak jej dokładny moment jest wciąż nieokreślony. Co więcej Carney zwrócił uwagę, że ostatnia aprecjacja funta szterlinga oraz słabszy eksport niosą zagrożenie dla wzrostu gospodarczego. Tym samym wczorajsze rozstrzygnięcia, w połączeniu z dzisiejszymi słabszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej nakładają krótkoterminową presję na osłabienie brytyjskiej waluty. Korekta w notowaniach funta szterlinga wyhamowała nieco w związku z publikacją danych na temat wzrostu gospodarczego. Zgodnie z konsensusem dynamika PKB w II kwartale wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym i 0,8 proc. w ujęciu kwartalnym. Jest to najwyższa roczna dynamika od 2007 roku.

N. Zelandia: podwyżka stóp nie umacnia NZD

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami mimo podniesienia kosztu pieniądza przez Bank Rezerw Nowej Zelandii, dolar nowozelandzki stracił na wartości. Kluczowa bowiem okazała się informacja o pauzie w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Co więcej w kontekście wartości waluty, władze monetarne określiły obecne poziomy kursu NZD jako nieuzasadnione i nietrwałe, sugerując również ryzyko znacznego osłabienia. Uważamy, że te rozstrzygnięcia nakładają presję na osłabienie dolara nowozelandzkiego w kolejnych tygodniach. Przed posiedzeniem bowiem rynek wyceniał jeszcze ok. 2 podwyżki stóp w tym roku.

Polska: bardzo słaba sprzedaż detaliczna

Mocny spadek sprzedaży detalicznej nie był antycypowany przez żadną z instytucji biorących udział w ankiecie makroekonomicznej Parkietu. Najbardziej pesymistyczne prognozy zakładały ponad 3-proc. wzrost. Jakie wnioski płyną z dzisiejszego odczytu? Najważniejszy to ten dotyczący PKB w drugim kwartale, którego szacunek wcześniej utrzymywaliśmy na poziomie zbliżonym do tempa wzrostu w pierwszym kwartale. Co prawda nie dysponujemy jeszcze danymi o handlu zagranicznym w czerwcu, jednak należy podkreślić, że czeka nas rewizja zarówno naszych jak i rynkowych oczekiwań. Najprawdopodobniej PKB wzrósł o ok. 3,1 proc. r/r, jednak to nadal nie jest aż tak niska dynamika, która mogłaby wywołać działania ze strony Rady Polityki Pieniężnej mające na celu złagodzenie polityki monetarnej. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 12,0 proc., czyli o 0,1 pkt. proc. niżej od szacunku MPiPS oraz konsensusu rynkowego. Wskaźnik ten po wyłączeniu czynników sezonowych spadł do 12,4 proc. a skala tego spadku była wolniejsza niż w poprzednich miesiącach.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/