Techniczne
Autor: autor: Bartosz Sawicki

USD/PLN: równy czas i zasięg fal?

Wykres dzienny USD/PLN Źródło:Bloomberg

Do bardzo ciekawych obserwacji prowadzi zastosowanie projekcji Fibonacciego zarówno dla poziomu kursu, jak również czasu, w oparciu o ruch wzrostowy z lipca i korektę zakończoną 14 sierpnia. Okazuje się bowiem, że 3,25 to poziom, przy którym impulsy wzrostowe zrównują się zasięgiem, a 10. września, to dzień, w którym fale osiągają równą długość pod względem czasu trwania (Rys.1).

Wczesne znaki ostrzegawcze

W przypadku interwału dziennego kurs odbiega od długoterminowej 200 -sesyjnej średniej już o ponad 4 odchylenia standardowe. Oznacza to, że rynek od wybuchu globalnego kryzysu finansowego był mocniej wykupiony jedynie trzykrotnie (Rys.2). Oscylator stochastyczny wolny (10;3;3) dla interwału tygodniowego znajduje się przy swoich maksimach z ostatnich lat, ale nadal nie wykazuje symptomów zawracania (Rys.3). Z kolei wskaźnik TrendStall bazujący na momentum siły trendu odzwierciedlanej przez oscylator ADX w przypadku interwału tygodniowego informuje o  wysokim ryzyku załamania się zwyżek (Rys.4). Podsumowując: zastosowane spektrum oscylatorów sugeruje, że przestrzeń do wzrostów jest ograniczona, impet zwyżek może wyhamować, ale są to dopiero wczesne sygnały ostrzegawcze.

Trend wzrostowy dotychczas miał bardzo ”zdrowy” charakter – współczynnik determinacji kursu i wyznaczonej metodami statystycznymi linii regresji sięga 96 proc. Jednocześnie kurs wykazuje tendencję do zawracania, gdy odbiega od linii regresji o 2 odchylenia standardowe (Rys.5). Taka sytuacja ma miejsce obecnie, co można interpretować jako sygnał do wystąpienia krótkoterminowej korekty. Do podobnych wniosków prowadzi zastosowanie narzędzia Andrew’s Pitchfork (Rys.6), które trafnie identyfikowało miejsca wygasania korekt w trendzie wzrostowym. Jednocześnie warto zauważyć, że w ostatnich kilkunastu dniach, w okolicach obecnie testowanej linii mediany siła popytu słabła. Oba narzędzia służące do alternatywnego wyznaczania kanałów wzrostowych sugerują, że kurs znajduje się w sytuacji grożącej korektą, a załamanie trendu będzie miało miejsce przy spadku poniżej 3,21.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/