Specjalne
Źródło: TMS Brokers

Rynki surowcowe: marazm w nowym roku

Notowania wybranych surowców Źródło: Bloomberg

Surowce energetyczne

Kwotowania ropy Brent w pierwszym półroczu 2014 roku znajdowały się w kanale konsolidacyjnym z przedziału 100-117 USD za baryłkę. Druga część roku to równia pochyła ku spadkom, które jak do tej pory nie mogą znaleźć wsparcia. Aktualne notowania pogłębiają 5,5-letnie minima, a kolejną z psychologiczną barierą mogą się okazać okolice 36 USD notowane podczas ostatniego kryzysu finansowego.

Notowania ropy Brent w 2015 roku otworzyły się luka wzrostową, jednak huraoptymistyczne noworoczne nastroje szybko zostały porzucone na rzecz sentymentu ostatnich miesięcy. W ciągu dwóch sesji czarne złoto zostało przecenione o ponad 4 proc. do poziomu 55,72 USD za baryłkę. Notowania ropy WTI wykazują zbliżone tendencje do ropy Brent, z racji blisko 90 proc. korelacji między tymi instrumentami, i przy obecnym poziomie ok 52 USD za baryłkę dalej są przeceniane.

W odróżnieniu od ropy, po równie nieudanym ubiegłym roku, notowania gazu ziemnego otworzyły się luką spadkową, co dało doskonałą okazję do zajęcia długich pozycji licząc na krótkoterminowa korektę. Od początku roku gaz ziemny umocnił się o 9,2 proc., czyli do 3,1 USD za MMBtu, jednak są to tylko poziomy ostatnio rejestrowane w okresie świąteczno-noworocznym co świadczy o płytkości rynku.

Metale

Rynek metali w ubiegłym roku zachowywał się jak cały sektor surowcowy. Po umiarkowanie udanym pierwszym kwartale 2014 roku, ceny srebra oraz platyny wkroczyły na ścieżkę spadkową i niewiele wskazuje na zmianę tej tendencji. Przecena na rynku złota nastąpiła dopiero po dwóch kwartałach trendu bocznego, natomiast miedź w 2014 roku nieprzerwalnie traciła na wartości.

Od początku roku miedź traci 0,85 proc. i jest kwotowana w okolicach 280 USd za funt. Notowania platyny wykazują się dużą zmiennością w tym roku , jednak znajdują się obecnie w okolicach poziomu otwarcia 2015 roku, czyli okolicach 1205 USD. Od początku roku systematyczne drożeje złoto oraz srebro, jednak dostrzegana jest duża zmienność. Obecne kurs złota to okolice 1195 USD za uncję, natomiast srebro wyceniane jest na ok 16 USD , czyli odpowiednio 0,85 proc i 2 proc. więcej niż na otwarciu w tym roku.

Softs i Agri

Notowania soi, rzepaku, pszenicy oraz kukurydzy w roku 2014 podążały w tym samych kierunkach, różniąc się jedynie zakresem zmian względem siebie. Pierwsza fala wzrostowa trwała do przełomu kwietnia i maja, następnie spadki zakończyły się we wrześniu i od tamtego czasu ceny umiarkowanie wzrastają. Podobna sekwencja zmian odnotowana została dla soku pomarańczowego, jednak ostatnia zmiana z ruchu spadkowego na wzrostowy miała miejsce w październiku. Kwotowania cukru w 2014 roku również traciły, co jest jedynie kontynuacją spadków które trwają od ponad 4 lat.

Wraz z nowym rokiem zwiększyła się zmienność dla większości surowców softs i agri.

Zyskują

  • pszenica, +2,52 proc. do 590 USd za buszel,
  • kukurydza +0,2 proc. do 398 USd za buszel,
  • sok pomarańczowy +3,15 proc. dook 144 USd za funt,

Tracą:

  • soja -0,66 proc. do poziomu 1015 USd za buszel,
  • rzepak -1,5 proc do poziomu 349 EUR za tonę,
  • cukier -1,8 proc. do ok 14,26 USd za funt.
Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/