Specjalne
Autor: autor: Konrad Białas

CHF – w poszukiwaniu równowagi

Odkąd Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) 15 stycznia porzucił obronę minimalnego kursu wymiany euro za franka na poziomie 1,20, nie cichną spekulacje na temat tego, co dalej bank centralny ma zamiar zrobić, aby przeciwdziałać dalszej aprecjacji waluty. Konsekwencje ekonomiczne dla Szwajcarii są olbrzymie, gdyż eksport stanowi ponad 70 proc. PKB kraju. Utrzymanie franka silniejszego o ok. 10 proc. względem walut głównych partnerów handlowych będzie kosztować Szwajcarię ubytek we wzroście gospodarczym rzędu 0,3-0,7 pkt proc., ale także sprowadzi inflację głęboko poniżej -1 proc.

Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Założenia bieżącej polityki kursowej SNB pozostają niejasne. W komentarzu po styczniowej decyzji prezes banku Thomas Jordan uznał nowe poziomy CHF za „nieuzasadnione” i podkreślił, że bank pozostaje aktywny na rynku walutowym. Jednak żadne poziomy nie zostały wskazane. Rozpoczęło to jednak okres spekulacji o tym, czy i przy jakich poziomach SNB ma zamiar być aktywny? Spośród szeregu wskazówek, jakie trafiały na rynek, najmocniej wyróżniły się doniesienia szwajcarskiej gazety Schweiz am Sonntag cytującej anonimowe źródła przy banku centralnym, że SNB operuje na nieoficjalnym korytarzu walutowym euro do franka 1,05-1,10. Wiarygodność tej informacji podniosła wcześniejsza wypowiedź wiceprezesa SNB Danthine’a, że system walutowy Singapuru, gdzie dolar singapurski jest utrzymywany w niejawnym korytarzu, „wymaga bliższej analizy”.

SNB odmawia komentarza w tej sprawie, jednak za aktywnością banku na rynku walutowym przemawia przyrost depozytów na żądanie gromadzonych w banku centralnym. W przeszłości, kiedy SNB interweniował, rachunki depozytowe banków komercyjnych w banku centralnych powiększały się o wielkość sprzedawanych franków. W pierwszym tygodniu po rezygnacji z obrony limitu 1,20 EUR/CHF depozyty zwiększyły się o 26 mld CHF, co stanowiło przyrost aż o 7 proc. Do zeszłego tygodnia przyrost sięgnął 55 mld CHF do 384,9 mld CHF (ok. +17 proc.), jednakże w tygodniu zakończonym 6 lutego tempo wzrostu zwolniło do 0,4 proc., co sugeruje, że aktywność SNB na rynku osłabła. Przypadkowo zbiegło się to w czasie ze wzrostem EUR/CHF ponad 1,05.

Źródło: Bloomberg, SNB, TMS Brokers

Narodowy Bank Szwajcarii nie może nieprzerwanie interweniować na rynku franka z tych samych powodów, dla których wcześniej zrezygnował z obrony limitu – drastyczny przyrost rezerw walutowych banku centralnego (77 proc. PKB) i wzrost bazy monetarnej finalnie mogą być katastrofalne w skutkach dla szwajcarskiej gospodarki. Szukając rozwiązania pośredniego, SNB zdaje się przyjmować strategię gry z rynkiem, wymuszając na nim spekulowanie na temat aktywności banku po stronie sprzedaży CHF. W ten sposób stara się doprowadzić do utrzymania EUR/CHF ponad 1,05, licząc na samospełniające się oczekiwania o reaktywacji popytu, gdy kurs będzie schodził do tego poziomu.

Źródło: Bloomberg, SNB, TMS Brokers

Uważamy, że przy EUR/CHF 1,05 rynek ustanowił krótkoterminowy poziom równowagi, dlatego rewidujemy nasze prognozy na koniec pierwszego i drugiego kwartału z 1,00 na 1,05. Jednocześnie jesteśmy świadomi dużego stopnia niepewności wokół przedstawionych prognoz, gdyż ich realizacja w dużym stopniu zależy od gotowości SNB na polu powstrzymywania aprecjacji franka. Nie wykluczamy, że w przypadku nasilenia się negatywnej presji na euro, bank centralny będzie dokonywał kolejnych obniżek stóp procentowych. Jak wspominał w ostatnim wywiadzie prezes SNB Jordan, przy obecnym poziomie -0,75 proc. limit ujemnego oprocentowania nie został jeszcze osiągnięty.

Wykres 4. CHF - wykres historyczny i prognoza

Źródło: Bloomberg, TMS Brokers
Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/