Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Widzieć tylko to, co się chce, ignorować resztę

USA: Coraz mniej pozytywnych zaskoczeń danymi makroCitigroup economic surprise indexŹródło: Bloomberg

Reakcja rynku walutowego na rezultat wrześniowego posiedzenia FOMC wygląda tak, jakby Fed zasygnalizował przyspieszenie cyklu podwyżek stóp procentowych o co najmniej pół roku. Fakt, mediana oczekiwań decydentów dotyczących poziomu stóp procentowych na koniec 2015 r. podniosła się do 1,375 proc. z 1,125 proc. Jednak z komunikatu nie zniknął fragment dotyczący utrzymania obecnego poziomu stóp procentowych „istotny okres czasu” („considerable time”), co sugeruje co najmniej sześć miesięcy pauzy do czasu pierwszej podwyżki. Co więcej, na konferencji prasowej prezes Fed Janet Yellen zbagatelizowała podwyższenie prognoz i dodała, że nie ma pewności, że istnieje luka między medianą prognoz a rynkową wyceną (ok. 0,8 proc.). Sugeruje to, że Yellen może mieć bardziej gołębie nastawienie niż wynika z mediany prognoz, czego nie można bagatelizować.

Podsumowując, dolarowe byki odczytały z komunikatu i konferencji tylko to, co pasowało pod ich nastawienie, ignorując niewygodne fragmenty. Co warto podkreślić, bardziej powściągliwy w interpretacji był rynek długu, gdzie wycena podwyżki stóp procentowych niewiele się zmieniła. Nadal uważamy, że czerwiec jest bardziej prawdopodobnym terminem startu cyklu zacieśniania monetarnego, stąd naszym zdaniem nad rynkiem zawiśnie ryzyko korekty aprecjacji dolara. Impulsem mogą być dane makro, które w ostatnich dniach coraz częściej zaskakują negatywnie.

Kto chętny na TLTRO?

Wydarzeniem dnia będzie pierwsza aukcja ECB w ramach ogłoszonego w czerwcu programu pożyczek celowych dla banków komercyjnych w strefie euro, tzw. TLTRO. ECB ustaliła całościowy limit dla pożyczek udzielonych dziś i w grudniu na ok. 400 mld EUR (7% rynku prywatnego niefinansowego rynku kredytowego), jednak oczekuje się, że zgłoszony dziś popyt na TLTRO wyniesie zaledwie 100-150 mld EUR. Z jednej strony słabnące ożywienie gospodarcze w bloku ogranicza popyt na kredyt ze strony przedsiębiorstw. Z drugiej - chęć banków komercyjnych do pozyskiwania płynności na rzecz transakcji carry trade na europejskim rynku długu wyraźnie spadła w ostatnim czasie po tym, jak rentowności krótkoterminowych papierów (np. Hiszpanii, Włoch) są poniżej 0,5 proc. (choć wciąż dają zarobić). Z trzeciej – utrzymywanie środków na depozytach przy ujemnej stawce depozytowej (-0,2 proc.) jest nieekonomiczne. Rynkowe oczekiwania są niskie, ale wciąż mogą zaskoczyć negatywnie i podsycać spekulacje, że ECB będzie musiała zachęcić banki kolejną redukcją stopy referencyjnej (we wrześniu widzieliśmy cięcie z 0,15 proc. do  0,05 proc.). W takiej sytuacji EUR/USD może otrzymać świeży impuls do spadków.

Referendum w Szkocji, SNB

Spośród pozostałych wydarzeń czwartku nie można nie wspomnieć o dzisiejszym referendum w Szkocji dotyczącym niepodległości regionu. Pierwsze wyniki poznamy dopiero w piątek rano (historia innych wyborów sugeruje okolice godziny 7:30). Uważamy utrzymanie wspólnoty jako bardziej prawdopodobny, co powinno przynieść „rajd ulgi” dla funta. (więcej na ten temat tutaj)

Kwartalne posiedzenie Narodowego Banku Szwajcarii nie powinno przynieść niespodzianek. Choć ostatnia obniżka stóp procentowych przez ECB wywiera presję na szwajcarskie władze monetarne, to jednak obawy o podsycanie bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości skłonią decydentów ze szwajcarskiego banku do utrzymania 3-miesięcnzeog Liboru na poziomie 0 proc. Spekulacje na temat możliwej obniżki pojawiły się w zeszłym tygodniu po wypowiedzi członka Rady Zarządzającej banku Thomasa Mosera (stwierdził, że SNB jest otwarty na ujemne stopy procentowe), co pozwoliło na skok EUR/CHF ponad 1,21. Dzisiejsza decyzja (brak zmian) może przynieść cofnięcie w stronę wsparcia na 1,2070.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/