Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Pierwszy krok do odrodzenia dolara

Dwie ostatnie obserwacje należy wiązać z przebiegiem notowań i pozycjonowaniem. Silna reakcja nie może być przy tym utożsamiana z automatyczną zmianą trendu. Sentyment względem dolara był ostatnio skrajnie negatywny. Pozytywne zaskoczenie raportem z rynku pracy za lipiec to tylko pierwszy krok do odwrócenia deprecjacyjnego trendu – rynek na podstawie jednych danych o 180 stopni nie zmieni swojego skrajnie pesymistycznego nastawienia. Na razie rozpoczął się proces korekty skrajnego pozycjonowania. Im było ono bardziej ekstremalne, tym reakcja silniejsza. Siła  dolara mocno uderza w waluty gospodarek wschodzących. Te najbardziej ryzykowne z nich w piątek wykazały natomiast wielką stabilność.

EUR/USD to jedyna z głównych par walutowych, która swoje długoterminowe ekstrema jeszcze w piątkowe południe miała w bezpośrednim zasięgu. AUD/USD, USD/CAD, czy GBP/USD zawracały już wcześniej. Eurodolar był (i nadal zresztą jest) zdecydowanie zbyt wysoko względem wyceny sugerowanej przez relatywny przebieg krzywych rentowności obligacji USA i Niemiec. Kształt świecy tygodniowej przy ekstremalnym wykupieniu to także silny znak ostrzegający przed załamywaniem się tendencji wzrostowej. Podobnie można interpretować fakt, że po wyjściu na nowe maksima, kurs po raz trzeci w ostatnim czasie ostro zawraca. Otwarciem drogi do pogłębienia zniżki byłoby ponowne zejście poniżej 1,1750. Obecnie najwięcej przestrzeni do kontynuacji spadków mają AUD/USD i zwłaszcza GBP/USD. Wzrosty USD/CAD także nie zrealizowały jeszcze swojego potencjału. Warto bacznie obserwować NZD/USD i USD/JPY. W pierwszym przypadku przebicie 0,7390 otworzy drogę do spadku poniżej 0,7230. W drugim: po wyjściu ponad 111,00 powstanie przestrzeń do zwyżki ponad 112,00 i następnie 114,50.

Najbliższe dni na froncie danych makro z Eurolandu będą najspokojniejsze w całe wakacje. W Stanach Zjednoczonych kluczowe będą piątkowe odczyty inflacji – to od ich wartości zależą najbliższe perspektywy dolara. Przed nami także liczne wystąpienia decydentów z Fed. Warto zwrócić uwagę na język opisujący inflację. Jeśli okaże się, że rynek nadinterpretował negatywny opis zjawisk cenowych (tj. przypisał mu większe znaczenie niż FOMC, które być może po prostu stwierdziło bezsprzeczny fakt, że inflacja jest niższa od celu) to będzie to bardzo pozytywne dla amerykańskiej waluty. Spodziewamy się, że Fed we wrześniu ogłosi rozpoczęcie procesu redukcji sumy bilansowej a w grudniu kolejny raz podniesie stopy. W ubiegłym tygodniu rynek wyceniał natomiast jedną podwyżkę o 25 pb, lecz w perspektywie końca przyszłego roku. W tym świetle spodziewamy się odrobienia części strat przez dolara wraz z napływaniem kolejnych informacji z gospodarki (w sierpniu dane zazwyczaj ulegają poprawie). Jednocześnie widzimy rosnące ryzyko korektą na Wall Street. Od listopada średnia Dowa podniosła się o ponad cztery tysiące punktów a historyczne rekordy hossy ustanawiane są wręcz seryjnie.

Pierwszy „tysiąc Trumpa” to kilkanaście wzrostowych dni. Drugi: prawie dwa miesiące. Trzeci: kilka tygodni zwyżek. Ten ostatni, po którym osiągnięto pułap 22 000 punktów, już ponad 100 sesji. Bardzo dobitnie obrazuje to senną atmosferę na Wall Street, którą tworzą rekordowo niska zmienność przy wykupionym rynku i wyśrubowanych wycenach. Informacje ze spółek nie dają jednak przesłanek by sprzedawać akcje. Normą jest, że co kwartał amerykańskie przedsiębiorstwa raportują wyniki finansowe lepsze od oczekiwań. Drugi kwartał pod tym kątem był jednak jeszcze lepszy niż przed rokiem lub dwoma latami. Pozytywne jest przy tym nie tylko kształtowanie się zysku na akcję, ale również tendencje po stronie przychodów ze sprzedaży. Kilka istotnych i diametralnie różnych branż (sektor technologiczny, surowcowy, ochrony zdrowia i finansowy z wyłączeniem banków inwestycyjnych) może stawać w szranki o miano największego wygranego letniego sezonu wyników. Skupiony na dobrych wynikach przedsiębiorstw z Wall Street rynek nie docenia ryzyka dla rynku akcji wynikającego ze zbliżającego się rozpoczęcia procesu kurczenia bilansu Fed.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/